Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civilt försvar och höjd beredskap - utgångspunkter för fortsatt utveckling.

Civilt försvar och höjd beredskap - utgångspunkter för fortsatt utveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-14
Rapportnummer: (FOI-R--3252--SE)
Nyckelord Civilt försvar, totalförsvar, krisberedskap, höjd beredskap, Försvarsmakten, MSB, interorganisatorisk samverkan, samordning
Keywords Civil defence, total defence, raised preparedness, crisis management, the Swedish Armed Forces, MSB, inter-organizational cooperation, coordination.
Sammanfattning Föreliggande studie är genomförd på uppdrag från MSB och ska a) beskriva utgångspunkter, i.e. dagens reglering och strukturer, för det civila försvaret i Sverige, b) ge exempel på strukturer i Norge och Finland och förutsättningar för nordisk samverkan samt c) ge förslag till utveckling av det civila försvaret. Roller, ansvar och uppgifter inom det civila försvaret samt vid höjd beredskap regleras i lagar och förordningar. Geografiskt områdesansvariga och civila totalförsvarsmyndigheter är regeringen (nationellt), länsstyrelser (regionalt) och kommuner (lokalt). Inriktningen för samhällets säkerhet grundas i en gemensam strategi för att hantera hela skalan från olyckor till krig. Detta medför behov av utveckling av det civila försvaret. Förmågan att ge och ta emot stöd ska utvecklas. Territoriellt försvar av Sverige ges åter mer utrymme. Försvarsmakten inrättar territoriella ledningsstaber och genomför försvarsplanering för försvar av territoriet. För att hantera kriser eller incidenter som även inbegriper militära maktmedel ska det finnas en aktuell krisfallsplanering, särskilt för strategiskt viktiga områden och samhällsfunktioner. Studien pekar på att det civila försvaret behöver bygga på krisberedskapens strukturer och verksamhet och en samverkan med Försvarsmakten på alla nivåer. Inbyggd flexibilitet som ger utrymme för tillväxt vid behov, t.ex. i händelse av förändrat omvärldsläge, bör skapas. Eftersom en helhetssyn eftersträvas och insatser, både civila och militära, ska kunna genomföras inom och utom Sverige i olika sammanhang finns det flera viktiga parametrar att ta hänsyn till bl.a: Skillnad i hot - antagonistiska och icke-antagonistiska, skillnad mellan höjd beredskap och fredstida reglering samt skillnad mellan mandat, roller och uppgifter nationellt-internationellt. Avslutningsvis ges även exempel på och förslag till strukturer för samverkan inom civilt försvar på central, regional och lokal nivå.
Abstract This study is performed on behalf of MSB and the aim is to a) describe the starting point, i.e. current regulations and structures for the civil defence in Sweden b) describe corresponding structures in Norway and Finland and conditions for Nordic cooperation and c) give proposals for development of the civil defence. Civil defence is governed by laws and regulations. Responsibility at different administrative levels lies with the government at the national level, the county board at the regional level and the municipality at the local level. The focus for the security of society is founded in a common strategy to deal with the entire range of threats, from accidents to war. This requires development of the civil defence. The Swedish Armed Forces are establishing territorial staffs and enhanced planning to meet the strategy. In order to deal with crises or incidents, which also include military force, there must be an up to date crisis event planning, especially for strategically important areas and functions. Host Nation Support needs to develop. Civil defence should build on emergency management structures and activity and on coordination with the Swedish Armed Forces at all levels. Built-in flexibility that allows for growth, if needed, should be created. As an holistic approach is pursued and civil and military operations should be possible to carry out in both Sweden and abroad in different contexts, there are several important parameters to consider: Differences between antagonistic and non-antagonistic threats, differences between raised preparedness and peacetime regulations and differences between mandates, roles and tasks in national-international contexts. Finally the report suggests structures for cooperation in civil defence at central, regional and local levels.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182