Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Avveckling av Camp Victoria, Kosovo : miljöaspekter under avvecklingsprocessen.

Avveckling av Camp Victoria, Kosovo : miljöaspekter under avvecklingsprocessen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christina Edlund, Sebastian Stalgrim, Erik Martinsson, Camilla E Andersson
Ort: Umeå
Sidor: 52
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-07
Rapportnummer: (FOI-R--3254--SE)
Nyckelord Avveckling, miljö, Camp Victoria
Keywords Camp Victoria, environmental aspects, decommissioning
Sammanfattning Sverige har deltagit i den fredsfrämjande insatsen i Kosovo sedan 1999. Under 2009 togs ett beslut att det svenska styrkebidraget skulle transformeras innebärande bl.a. en minskning av personalstyrkan och en avveckling och stängning av Camp Victoria - den svenska kontingentens högkvarter och huvudcamp sedan starten 1999. Föreliggande studie har följt avvecklingsprocessen ur ett miljöperspektiv sedan januari 2010, med huvudsyftet att studera vilka miljörelaterade problem man ställts inför under avvecklingen, hur dessa har hanterats och vilka viktiga lärdomar som finns att ta med sig till framtida avvecklingar. Avvecklingen av Camp Victoria är ett av de större avvecklingsprojekten som Försvarsmakten genomfört i samband med en internationell insats. Det stod tidigt klart att det insatta förbandet i Kosovo inte skulle kunna genomföra sina uppgifter inom den ordinarie verksamheten och samtidigt ansvara för avvecklingen av campen. För att genomföra arbetet på plats i Kosovo tillsattes i stället en särskild omstruktureringsgrupp, OME. Till denna grupp kunde personal handplockas med erfarenhet från insatsverksamhet och i vissa fall också med specifik erfarenhet från Kosovoinsatsen. EHO, (Environmental Health Officer) i OME, som har varit ansvarig för miljöfrågorna på campen under avvecklingen hade t.ex. deltagit i två tidigare kontingenter i Kosovo. I processen att planera och genomföra avvecklingen av Camp Victoria har Försvarsmakten använt sig av nya riktlinjer och dokument, bl.a. Försvarsmaktens egen miljöguidebok. Därtill har man haft ansatsen att genomföra avvecklingen som "man avvecklar hemma". Med den ansatsen följer ett antal utmaningar då verksamheten skett och sker utom rikets gränser. Detta gäller exempelvis att tydligt och i tid definiera vad "avveckla som hemma" innebär, vilka kriterier som ska gälla samt vilka avsteg från "hemmaförfarandet" som ska göras. Vilken lagstiftning ska gälla? Ska samråd hållas och i så fall med vem? Sammanfattningsvis har Försvarsmakten haft en hög ambition i miljöfrågan under avvecklingsarbetet. En delprojektledare Miljö utsågs tidigt vid PROD MILJÖ i processen. Denne har haft ett helhetsgrepp för alla miljöfrågor i avvecklingen. Miljöprövningsenheten (MPE, under PROD INFRA) har i och med denna avveckling fått de uppgifter och det ansvar den normalt har vid en avveckling hemma med avseende på undersökning av markföroreningar, åtgärdsplan och efterbehandling. Det som varit av utmärkande betydelse och som till del komplicerat och skapat merarbete för miljöavvecklingen har varit avsaknaden av fullständig, samlad och tillgänglig miljörelaterad dokumentation. Dokument som tagits fram under hela insatsen av vikt för miljöavvecklingsarbetet i form av t.ex. incidentrapporter, undersökningsresultat och slutrapporter har varit spridda och det mesta har legat arkiverat i Krigsarkivet. För att sammanställa detta i en användbar form anlitades en konsult. Därtill har fullständiga bakgr
Abstract Sweden has contributed to the peace support operation in Kosovo since 1999. In 2009 a decision was made to transform the Swedish troop contribution, to decrease the number of personnel and to close Camp Victoria - the Swedish headquarter and base camp since the start of the operation. In this study we have followed the decommissioning process of Camp Victoria from an environmental point of view. The purpose of the study has been to create an understanding for some of the environmental aspects that are associated with a peace operation and decommissioning projects and how these have been addressed by the Swedish Armed Forces. Furthermore, the study aims at identifying lessons learned and suggests measures for enhancing future decommissioning projects. The decommissioning of Camp Victoria is one of the largest decommissioning projects that the Swedish Armed Forces has performed in an international peace operation context. To be able to continue both with the daily operational tasks in the theatre and also fulfil the tasks associated with the decommissioning, a special decommissioning task force (OMF) was established. To this task force, personnel with specific competence and operational experience were recruited. The EHO, Environmental Health Officer, responsible for all the environmental issues at Camp Victoria during the decommissioning had previously been deployed to Kosovo in two earlier contingents. In the closing down process of Camp Victoria, the Swedish Armed Forces has utilised new internal documents and directives as guidance, such as the Armed Forces Environmental Guidebook. Furthermore, the Swedish Armed Forces has also taken on an approach to perform the decommissioning according to the same procedures used in decommissioning projects in Sweden. However, such an approach comes with a number of challenges. It is of vital importance to define early in the process what lies within the concept of "performing the decommissioning as we do at home". Which laws shall apply? To what extent shall consultations be held - and with whom? In conclusion, the Swedish Armed Forces has had a high ambition in addressing the environmental issues in this project. Early on in the process an environmental programme manager was appointed at the headquarters in Stockholm, responsible for coordinating all efforts and tasks associated with the environmental field. One of the largest challenges in this project from an environmental point of view has been the lack of complete and easily accessible environmental related documentation. Documents prepared and presented during the whole operation such as incident reports, rotation reports etc. of vital importance for the decommissioning process have not been accessible at Camp Victoria. Most of the documentation has been kept in the Military Archives in Stockholm. In order to compile these documents in a useful manner, a consultant was recruited during a period of three months

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182