Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Framtida ledningscentraler - slutrapport.

Framtida ledningscentraler - slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jiri Trnka, Mats Persson, Pontus Hörling, Susanna Nilsson, Henrik Artman
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-09-26
Rapportnummer: (FOI-R--3256--SE)
Nyckelord Ledningscentraler, utformning, påverkansfaktorer, erfarenheter, aktuell forskning
Keywords Command and control centres, design, influencing factors, best practice, contemporary research
Sammanfattning Denna rapport redovisar projektet "FM framtida ledningscentraler". Syftet med rapporten är att skapa ett underlag för att stödja utformning av FM ledningscentraler genom att kartlägga aktuell forskning och sammanställa erfarenheter inom området ledningscentraler samt att ta fram de faktorer som kan påverka utformning av ledningscentraler på medellång till lång sikt. Resultatet från arbetet baseras på en övergripande analytisk strategi, bestående av litteraturstudie, kartläggning av militära FoU-projekt, workshop med inriktning på ledningscentraler i Sverige, analys av utvalda ledningscentraler i Sverige och utomlands samt intervjuer med fokus på FM ledningscentraler. Denna rapport omfattar inte ledningsmetodik, annat än i den omfattningen att det direkt påverkar utformning av ledningscentraler. De identifierade påverkansfaktorerna beskrivs och diskuteras inom fyra temaområden: utformning av flerrumslösningar, arbetsmiljö och ergonomi, tekniska hjälpmedel och förändringshantering. Utifrån resultatet görs en reflektion kring den genomförda analysen och de identifierade påverkansfaktorerna som skapar en grund för FM att ta fram beslutsunderlag för att utforma framtida FM ledningscentraler.
Abstract This report summarizes the work performed in the project "SweAF Future Command and Control Centres". The aim of the report is to support design of FM command and control centres. This is accomplished by mapping contemporary research and experience in the domain of command and control centres, and by identifying factors that can influence the design of command and control centres in medium and long term. The results of this work are based on a broad analytical strategy, which consists of a literature survey, analysis of military R&D projects, workshop on command and control centres in Sweden, analysis of selected command and control centres in Sweden and abroad, and a number of interviews focusing on current SweAF command and control centres. The identified factors influencing the design of command and control centres are described and discussed in four thematic areas: design of multi-room solutions, work environment and ergonomics, technological aids and tools, and change management. The findings are discussed upon the identified influencing factors and the performed analysis as well as what it could mean for SweAF's work with the design of its future command and control centres.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182