Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modelling of air-seawater interaction in marine electromagnetics.

Modelling of air-seawater interaction in marine electromagnetics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Leif Abrahamsson
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-11-18
Rapportnummer: (FOI-R--3258--SE)
Nyckelord lateralvåg, marin elektromagnetik, lågfrekvent, finit differensmetod, områdestrunkering
Keywords lateral wave, marine electromagnetics, low frequency, finite difference, method, domain truncation
Sammanfattning Lågfrekventa elektromagnetiska fält i havsmiljöer är ett kunskapsområde av stor betydelse för det marina försvaret i tillämpningar som avmagnetisering, mindetektion och elektriska och magnetiska signaturer vid spaning. I denna rapport avhandlas matematiska och numeriska modeller för elektromagnetisk vågutbredning i gränsytan luft-havsvatten för elektriska och magnetiska källor och sensorer i vattenvolymen. Dessa modeller är hjälpmedel för utveckling och analys av system för spaning och skydd av marina enheter. Elektromagnetiska lateralvågor som utbreder sig längs havsytan är ett fenomen av stor betydelse i marin elektromagnetik. Gångvägen löper från en ytnära källa i vattnet rakt upp till havsytan, där vågen utbreder sig i luften med ljushastigheten samtidigt som den exiterar vågor i vattnet genom bestrålning av vattenytan. Passagen i luftrummet gör att amplituden avtar mindre än gångvägar i vattnet och man får därmed längre utbredningsavstånd. En viktig uppgift är att ta fram beräkningsmodeller för kvantifiering av faktiska amplituder i realistiska havsmiljöer med öar och stränder. I den här rapporten avhandlas speciellt finita differensmetoder eftersom de kan tillämpas i komplexa geometrier i 3D. För numeriska simuleringar av lateralvågen måste beräkningsområdet omfatta både luft och vatten vilket är problematiskt p.g.a. den enorma skillnaden i utbredningshastighet, som i sin tur medför helt vitt skilda krav på upplösning i rum och tid. I den här rapporten ges en översikt av karakteristiska egenskaper hos lateralvågen som är relevanta för utveckling av numeriska modeller baserade på finita differenser. Särskild uppmärksamhet ägnas åt problemet med att avgränsa beräkningsområdet i luftrummet. Huvudresultatet är att höjden av luftskiktet måste vara ungefär tre gånger så stort som avståndet mellan sändare och mottagare för att lateralvågen ska kunna beräknas med god noggrannhet. Framtagna resultat illustreras med körexempel.
Abstract Low-frequency electromagnetic fields in sea environments are a topic of great importance in naval applications like degaussing, mine detection and surveillance. This report deals with mathematical and numerical models for electromagnetic wave propagation at the air-sea surface interface with electric and magnetic sources and receivers in seawater. These models provide tools for the development and analysis of systems of surveillance and protection in naval defence. The lateral wave at the air/sea surface is a significant phenomenon at low frequency electromagnetic wave propagation in seawater. This wave takes a path that goes straight up to the sea surface from a submerged source in seawater, and then the wave propagates radially in air at speed of light and at the same time it induces waves in the seawater by reradiation. Amplitude decay during the propagation path in air is less than for paths in seawater, which makes it possible to achieve longer propagation distances than for a wave entirely confined in the water volume. It is of great importance to develop computational models which are able to quantify actual amplitudes in realistic sea environments with islands and coast lines. In this work we are particularly interested in finite-difference methods because of their wide applicability. The inclusion of both air and seawater in the computational domain is a challenge because of the presence of vastly different wave speeds in air and seawater, which in turn induces different requirements on resolution in space and time. In this report we review those characteristics of the lateral wave that are relevant for numerical modelling by a finite difference method. Special attention is devoted to the problem of domain truncation in the air space. Our main result is that the height of the air layer that needs to be included in the computational domain must be roughly equal to the triple of the source-receiver offset in order to reproduce the lateral wave with good accuracy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182