Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser - SPLITTER.

Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser - SPLITTER. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Olle Skrinjar, Martin Nilsson
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3266--SE)
Nyckelord Anläggningsskydd, Splitter, Karakterisering, Verkan
Keywords Protective structures, Fragments, Characterization Effect
Sammanfattning För att utvärdera verkan, skydd och risk från egna eller fientliga stridsdelar finns idag ett antal verktyg som fungerar på lite sinsemellan olika sätt beroende på vilket syfte är. Exempel på verktyg relaterade till verkan och skydd av olika objekt och risker vid OXA-röjning och ammunitionslagring är AVAL, VEBE, KATOS, ConWep, SWERISK och AMRISK. Gemensamt för alla verktyg är att för att få utdata krävs det att stridsdelarna man fokuserar sin frågeställning mot är beskrivna eller karakteriserade på ett bra sätt. En övergripande beskrivning av stridsdelar behandlar förutom dess uppbyggnad och geometri även av deras olika sätt att verka. En initial, grov, indelning av konventionella verkansfunktioner kan vara tryck, splitter (naturlig fragmentering, styrd fragmentering, förfragmentering), riktad sprängverkan, penetrerande projektiler och brand. För projektet "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser" är alla dessa verkansformer av stort intresse. Denna rapport begränsas till att avhandla splitter och en framtida rapport kommer att behandla tryck. I appendix återfinns en sammanställning av relevanta referenser.
Abstract A number of computer codes are available to evaluate weapons effects, protection and hazards. These codes work in slightly different ways depending on the problem considered. Examples of computer tools related to weapons effects and protection of various objects and hazards related to clearing of UXO and ammunition storage are AVAL, VEBE, KATOS, ConWep, SWERISK and AMRISK. Common to all these tools are the need for well characterized war heads to get reliable output. On the highest level the characterization of conventional warheads deals with - besides design and geometry - the means of the weapons effect. A course classification is blast, fragments (naturally fragmenting, pre-scored and pre-fragmented), shaped charge, penetration and fire. In the project "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser" all of these means. This report is limited to fragments and a future report will deal with blast. In an appendix some relevant references are collected.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182