Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Managing Mutual Mistrust: Understanding Chinese Perspectives on Sino-Indian Relations.

Managing Mutual Mistrust: Understanding Chinese Perspectives on Sino-Indian Relations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jerker Hellström, Kaan Korkmaz
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-17
Rapportnummer: (FOI-R--3271--SE)
Sammanfattning Kina och Indien utövar allt större inflytande på internationell politik. I vilken utsträckning de två staterna kan lösa sina gemensamma tvister och fördjupa sitt samarbete under kommande decennier kommer att ha konsekvenser på både regional och global nivå. Politiskt, ekonomiskt och militärt skulle Kina och Indien kunna dra nytta av ökat samarbete och koordinering i sakfrågor där intressen sammanfaller. Samtidigt hämmas en fördjupad relation av en sedan länge etablerad ömsesidig misstro och viljan och förmågan att förbättra relationen är begränsad. Det finns en tydlig tendens inom såväl forskning som medierapportering att beskriva Kina-Indien-relationen från ett indiskt perspektiv. I syfte att öka förståelsen för kinesiska uppfattningar och i sin tur få en föraning om hur relationen kan komma att utvecklas fokuserar denna studie på ett antal problemområden som lyfts fram av kinesiska Indien-experter. Studien finner att Indien ännu spelar en begränsad roll i Kinas strategiska bedömningar. Medan indiska bedömare ser Kinas framväxt som ett orosmoment tenderar kinesiska forskare att lägga vikt vid de positiva aspekterna i relationen och att marginalisera de friktioner som karaktäriserar relationen. Studien visar att detta begränsar förutsättningarna för att Kina skall stödja institutionaliserade ansträngningar som bidrar till ökad ömsesidig tillit och i förlängningen löser tvistefrågor i relationen. Det framstår därför som osannolikt att relationen mellan Kina och Indien förbättras i en nära förestående framtid.
Abstract China and India, as two of the world's most rapidly growing economies, wield increasing influence on international politics. To what extent these two Asian powers will be able to manage their bilateral disputes and to deepen cooperation in the coming decades is likely to have regional and global implications. While both China and India could benefit from promoting their common interests, their relationship continues to a great extent to be characterised by mutual suspicion which has yet to be successfully addressed. Both academic research and media reports have a strong tendency to portray the Sino-Indian relationship from India's horizon. In order to improve the understanding of Chinese perspectives and identify ways in which the relationship may develop, this study revolves around key areas of bilateral friction as highlighted by Chinese experts on India. The study finds that India still garners limited interest in China's strategic considerations. Chinese scholars generally emphasise the positive aspects of bilateral relations and tend to downplay tensions with India, while Indian analysts perceives China's rise with concern. The study argues that there is a general lack of Chinese support for institutionalised efforts to dispel the mutual mistrust and resolve disputes, and therefore that a normalisation of relations is unlikely in the near term.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182