Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Brain Budget. Evaluation of Human Machine Interaction in System Development for High Risk and Task Critical Environments.

Brain Budget. Evaluation of Human Machine Interaction in System Development for High Risk and Task Critical Environments. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hans Jander, Jonathan Borgvall, Martin Castor
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-06
Rapportnummer: (FOI-R--3272--SE)
Nyckelord Människa Maskin Interaktion, Människa Dator Interaktion, Människa, Maskin Gränssnitt, Människa System Interaktion, Männniska System Integration, Användbarhet, Användbarhetsmetoder, Mental Arbetsbelastning, Användarcentrerad, Design, System utveckling, Human Factors, MMI-utvärdering, MSI-utvärdering
Keywords Human Machine Interaction, Human Computer Interaction, Human, Machine Interface, Human System Interaction, Human System Integration, Usability, Usability Methods, Mental Workload, User-Centred System Design, System, Development, Human Factors, HMI Assessment
Sammanfattning Denna rapport beskriver arbetspaket 1 och 2 i projektet Hjärnbudget. Projektet är finansierat av VINNOVA (Verket för Innovationssystem), inom ramen för det Nationella Flygtekniska Forskningsprogrammet (NFFP) Det finns totalt sex arbetspaket. Projektet är ett samarbete mellan Saab Aeronautics, Totalförsvarets Forskningsinstitut och Stockholms universitet. Projektet fokuserar på innovativ och effektiv systemutveckling för militära flygplan inom området Människa Maskin Interaktion (MMI). Det övergripande målet för projektet Hjärnbudget är att utveckla kvantitativa och kvalitativa MMI-mått och ta fram metoder för att kunna utvärdera pilotens MMI i cockpit för att stödja arbetet med kravanalyser, kravspecifikationer och kravstängning. Första delen i rapporten (arbetspaket 1) beskriver en behovsanalys som genomfördes i syfte att beskriva förutsättningar och behov från både pilotens (slutanvändarens) men även från systemutvecklarens sida inom systemutvecklingen. Resultatet visar på en samstämmig bild av hur MMI-aspekter adresseras idag inom systemutvecklingen. Idag finns det en brist av systematiskt återkommande MMI-utvärderingar och tester under systemutvecklingen. Det finns många relaterade orsaker till detta och dessa orsaker behöver tas hänsyn till för att kunna integrera MMI-utvärderingar i systemutvecklingen. Det är tre huvudsakliga aspekter att ta hänsyn till: Organisatoriska aspekter; Metodologiska aspekter; och Tekniska aspekter. Andra delen i rapporten (arbetspaket 2) ger en överblick över "state of the art" av MMI-utvärderingsmetoder inom systemutveckling. Potentiella kriterier att mäta under utvärdering och testning identifieras och redovisas. Baserat på resultaten från litteraturgenomgången (arbetspaket 2) och behovsanalysen (arbetspaket 1) föreslås en metodologisk ansats (MMI-bedömningsverktygslåda) för hur MMI-utvärdering skulle kunna genomföras under systemutveckling inom domänen.
Abstract This report describes the Work Packages 1 and 2 of the Brain Budget project. The project is sponsored by VINNOVA (Swedish Governmental Agency for Innovation Systems), within the National Aviation Engineering Program (NFFP). There are six Work Packages in total. The project is a joint effort between Saab Aeronautics, Swedish Defence Research Agency (FOI), and Stockholm University. The project focuses in innovative and effective system development for military aircraft in the area of Human Machine Interaction (HMI). The overall objective of the Brain Budget project is to develop quantitative and qualitative Human Machine Interaction (HMI) measures in order to assess the pilot's cockpit HMI to support the establishment of requirement analyses, specification, and closure. The first part in the report (Work Package 1) describes a needs analysis that was conducted in order to describe conditions, prerequisites, and needs from both the pilot (end-user) and system developer perspectives of system development. The result gives a concurrent view of how HMI aspects are addressed today. There is a lack of systematic recurring HMI-evaluations and testing during system development. Several interrelated issues are the reason for this situation and this needs to be further considered during system development and design concerning the incorporation of HMI evaluation methods. There are three major aspects that need to be considered: Organisational aspects; Methodological aspects; and Technical aspects. The Brain Budget project will only focus on the methodological aspects. The second part in the report (Work Package 2) provides an overview of "state of the art" of HMI evaluation methods used in system development. Potential HMI criteria to measure during evaluation and testing are also defined. Based on the result from the literature review (WP2) and the findings of the needs analysis (WP1), a methodological approach (HMI Assessment Tool Box) on how to conduct HMI evaluation during system development is proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182