Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Joint bistatic low frequency airborne radar experiments

Joint bistatic low frequency airborne radar experiments Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Ulander, Björn Flood, Per-Olov Frölind, Anders Gustavsson, Tommy Jonsson, Björn Larsson, Mikael Lundberg, Daniel Murdin, Rolf Ragnarsson, Gunnar Stenström, Philippe Martineau, Philippe Dreuillet, Olivier Ruault du Plessis, Bernard Vaizan
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3274--SE)
Nyckelord Radar, bistatisk, SAR, VHF-band, UHF-band
Keywords Radar, bistatic, SAR, VHF-band, UHF-band
Sammanfattning Rapporten beskriver det fransk-svenska bilaterala forskningsprojektet "Gemensamt test av bistatisk lågfrekvent flygburen radar" och sammanfattar de viktigaste resultaten. Projektet har utvecklat, testat och demonstrerat bistatisk syntetisk apertur radar (SAR) för VHF/UHF-bandet (222-460 MHz) med sändare och mottagare på två flygplan. Konceptet testades första gången i Frankrike 2009 and sedan genomfördes en omfattande datainsamling i Sverige 2010. Datainsamlingen 2010 demonstrerade för första gången att bistatiska SAR-bilder kan produceras med liknande kvalité som monostatiska SAR-bilder på VHF/UHF-bandet. Teknikerna som utvecklats för att synkronisera systemen fungerade tillfredsställande och den uppnådda bildupplösningen blev enligt förväntan. Den geometriska noggrannheten av de bistatiska bilderna var något sämre än i de monostatiska bilderna vilket försvårade förändringsdetektion. Orsaken till problemet är inte helt klarlagt men beror förmodligen på kvarvarande fasdrift mellan systemen. De flesta flygningarna genomfördes med de två flygplanen sida-vid-sida och med samma fart utefter parallellförflyttade banor. Den bistatiska elevationsvinkeln varierades mellan 0° ("kvasi-monostatisk") och 10°. Ytterligare några geometrier studerades såsom cirkelbanor, kombination av cirkulär och rak bana, samt parallella banor med olika fart. Det primära försöksområdet var markstridskolan i Kvarn där mål arrangerades på öppna fält och dolda i skogen. Försöket inkluderade också ett område med byggnader som var under uppförande. Ett andra försöksområde var Remningstorp, strax väster om Skövde i Västra Götaland, som är en skoglig försökspark med en omfattande databas av skogliga parametrar. Resultaten från både Kvarn och Remningstorp visar att klotternivån över skogen minskar i de bistatiska bilderna (horisontell polarisation). Undertryckningen av klotter är upp till 10 dB och ökar när den bistatiska elevationsvinkeln ökar. De dolda målen påverkas i mindre omfattning vilket innebär att mål-bakgrund-kontrasten i allmänhet ökar och därmed detektionsprestanda. Resultat från bebyggelsen i Kvarn visar att penetration genom icke-metalliska tak och avbildning av interiörer är möjliga med SAR på VHF/UHF-bandet.
Abstract The French-Swedish bilateral research project "Joint Bistatic Low Frequency Airborne Radar Experiments" is described and the main results summarised. The project has developed, tested and demonstrated bistatic synthetic aperture radar (SAR) operating in the VHF/UHF-band (222-460 MHz) with transmitter and receiver on two airborne platforms. The concept was first tested in France 2009 and then an extensive data collection was performed in Sweden 2010. The data collection in 2010 demonstrated for the first time that bistatic SAR images can be generated with similar quality as monostatic SAR images in the VHF/UHFband. The techniques developed to synchronise the radar systems worked successfully and images with nominal resolution were obtained. The geometrical accuracy of the bistatic images is slightly inferior compared to the monostatic images which reduces change detection performance. The cause of this problem is not fully understood but it is likely due to residual phase drift between the radar systems. Most of the flights were conducted with the two aircraft flying side-by-side with the same velocity along parallel but offset tracks. Bistatic elevation angles between 0° ("quasi-monostatic") and 10° were realised in this manner. A few other geometries were also used, i.e. circular tracks, combinations of circular and straight tracks as well as parallel tracks with different speeds. The main test site of the experiment was the Swedish Army Combat School at Kvarn where targets were deployed in the open and concealed in forests. The site also included an area with buildings under construction. The second test site used was Remningstorp, west of the city of Skövde in Västra Götaland, which is a forest research park with an extensive data base of forest parameters. Results from both Kvarn and Remningstorp show that the bistatic images (horizontal polarisation) show a decrease of the forest clutter. The effect is more pronounced when the bistatic elevation angle increases and a suppression of up to 10 dB is observed. The concealed targets are less affected which means that the target-to-clutter ratio generally increases and hence detection performance. Results from the building complex in Kvarn show that penetration through nonmetallic roofs of buildings and imaging of building interiors are possible using VHF/UHF-band SAR.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182