Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Security Force in the Making: Capacity Building in Kosovo.

Security Force in the Making: Capacity Building in Kosovo. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Emma Skeppström, Anna Weibull
Ort: Stockholm
Sidor: 47
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-10-31
Rapportnummer: (FOI-R--3276--SE)
Nyckelord Kosovo Security Force, Kosovo Security Council, kapacitetsstöd, säkerhetssektorreform
Keywords Kosovo Security Force, Kosovo Security Council, capacity building, Security Sector Reform
Sammanfattning Studien analyserar det stöd som det internationella samfundet gett till uppbyggandet av Kosovos nya säkerhetsstrukturer, såsom Kosovo Security Force och Kosovo Security Council. Detta görs genom att använda ett antal utmaningar för stöd till kapacitetsbyggande inom säkerhetssektorn som analytiskt ramverk. Dessa har tidigare identifierats av FOI. Utmaningarna inkluderar lokalt ägarskap, att utbilda och utrusta kontra institutionsbyggande, givarsamordning, långsiktighet samt att använda kapacitetsstöd som en utfasningsstrategi för en insats. Studien visar att alla dessa utmaningar är aktuella i fallet Kosovo. Det lokala ägarskapet har varit begränsat då Kosovo hellre hade sett att en armé, snarare än en säkerhetsstyrka, byggts upp. Vidare har ägarskapet varit begränsat till en grupp aktörer och detta bör beaktas vid fortsatt stöd till säkerhetssektorn. Adekvat kompetens bland rådgivarna har många gånger saknats då militära rådgivare har gett stöd till uppbyggandet av civila strukturer. För att främja demokratiseringen av säkerhetssektorn borde fler mentorer och rådgivare vara civila. Givarna har också brustit i samordning och långsiktighet i sitt engagemang. Beslutet om att styrkan uppnått full operativ förmåga tycks styras mer av en specifik tidpunkt än av faktisk uppnådd kapacitet. Det innebär att stöd till styrkan sannolikt kommer behövs även efter att det deklarerats att styrkan uppnått fulloperativ förmåga. Slutligen har grundandet av de nya säkerhetsstrukturerna komplicerats av att en majoritet av stater fortfarande inte erkänt Kosovo som en självständig stat. Sammantaget har dessa och andra utmaningar påverkat effektiviteten och hållbarheten i stödet till Kosovos säkerhetssektor.Studien analyserar det stöd som det internationella samfundet gett till uppbyggandet av Kosovos nya säkerhetsstrukturer, såsom Kosovo Security Force och Kosovo Security Council. Detta görs genom att använda ett antal utmaningar för stöd till kapacitetsbyggande inom säkerhetssektorn som analytiskt ramverk. Dessa har tidigare identifierats av FOI. Utmaningarna inkluderar lokalt ägarskap, att utbilda och utrusta kontra institutionsbyggande, givarsamordning, långsiktighet samt att använda kapacitetsstöd som en utfasningsstrategi för en insats. Studien visar att alla dessa utmaningar är aktuella i fallet Kosovo. Det lokala ägarskapet har varit begränsat då Kosovo hellre hade sett att en armé, snarare än en säkerhetsstyrka, byggts upp. Vidare har ägarskapet varit begränsat till en grupp aktörer och detta bör beaktas vid fortsatt stöd till säkerhetssektorn. Adekvat kompetens bland rådgivarna har många gånger saknats då militära rådgivare har gett stöd till uppbyggandet av civila strukturer. För att främja demokratiseringen av säkerhetssektorn borde fler mentorer och rådgivare vara civila. Givarna har också brustit i samordning och långsiktighet i sitt engagemang. Beslutet om att styrkan uppnått full operativ förmåga tycks styras mer av en specifik tidpunkt än av faktisk upp
Abstract This study examines the support given to the new security structures in Kosovo, such as the Kosovo Security Force and the Kosovo Security Council. This is done by using the previously identified challenges and factors for success as an analytical framework. These include the question of local ownership, donor coordination, training and equipping versus institution building, long-term impact and sustainability of the support given, as well as capacity building as an exit strategy. The report shows that all of these challenges are valid also in the Kosovo case. Local ownership has been limited, as Kosovo would have preferred an army rather than a security force. Ownership has also been rather limited to certain stakeholders, and this should be taken into consideration when developing future support to the Kosovar security sector. Adequate competences among the mentors and advisers have been lacking since primarily military support has been given to civilian structures. To promote democracy within the security sector, a larger amount of the mentors and advisers should be civilians. Therefore, the opportunity to deploy civilian advisers should be explored. Donors have also lacked in coordination and long-term engagement. To make improvements in this area a single North Atlantic Treaty Organization (NATO) structure for supporting the Kosovo Security Force and its ministry should be developed. The decision on reaching Full Operational Capability seems to be guided by a certain date rather than at a certain state, which means that further support will probably be needed. Finally, the establishment of the new security structures has been complicated by the fact that a majority of states have not recognised Kosovo as an independent state. All in all, this has affected the effectiveness and sustainability of the Kosovar security sector.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182