Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Underlag för verkanssimuleringar indirekt eld.

Underlag för verkanssimuleringar indirekt eld. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Mats Hartmann, Pernilla Magnusson
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-11-03
Rapportnummer: (FOI-R--3277--SE)
Nyckelord verkan, värdering, spränggranat, artilleri, granatkastare, brisadhöjd
Keywords lethality, assessment, shell, artillery, mortar, burst height
Sammanfattning Underlag för Artilleriregementets eget arbete med nya skjutreglementen och oplatskort har sammanställts. Underlaget ska möjliggöra studier av inverkan av brisadhöjd och nedslagsvinkel för olika granaters möjlighet att bekämpa en grupp bestående av 10 soldater i olika typer av skog och på ojämn mark. För att denna studie ska vara möjlig måste bekämpningen ske på ett rimligt taktiskt sätt, att endast studera verkan av en enskild granat kommer inte att ge relevanta resultat. Artilleriregementet har listat ett antal variationer i vapentyp, antal vapen, antal granater per vapen och en given träffpunktsspridning. Till detta kommer variationer i terrängtyp, markojämnhet, nedslagsvinkel och brisadhöjd. Rapporten beskriver det underlag som sammanställts och ska delvis kunna användas som handledning vid Artilleriregementets kommande simuleringar med AVAL.
Abstract Input data for the Artillery regiments efforts to create new procedural descriptions have been collected and documented. The data is supposed to facilitate studies of the influence of different heights of burst and impact angles on different types of shells' ability to defeat a group of ten soldiers in different types of terrain and on uneven ground. This requires that a reasonably tactical correct firing scenario is used; contrary to study the effects of a single shell which can not give the wanted type of results. The Artillery regiment has specified a number of variations in type of weapon, number of weapons, number of shells per weapon and a fix hit point distribution. In addition to these variations there are also variations in type of terrain, ground surface smoothness, angle of impact and burst height. This report describes the gathered data and is also supposed to act as a guide at the Artillery regiment when they start the simulation work with AVAL.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182