Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil Aviation’s Dpendence on Electronic Systems - A Scenario Catalogue.

Civil Aviation’s Dpendence on Electronic Systems - A Scenario Catalogue. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Hyberg, Göran Lilja
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-11-02
Rapportnummer: (FOI-R--3280--SE)
Nyckelord Cvilflyg, säkerhet, telesystem, telekrig
Keywords Civil aviation security, electronic warfare
Sammanfattning Som ett komplement till det just avslutade FOI-projektet "Civilflygets beroende av telesystem sett i ett terroristperspektiv" har följande rapport framtagits för att underlätta vidare studier, speciellt på en högre systemnivå och med spel som metod. Rapporten beskriver att antal scenarier, och under dessa s.k. vignetter, allt i syfte att få en bred bas mot vilken olika konsekvenser av telekrigrelaterade terroristattacker mot civilflyget, och motsvarande skyddsåtgärder, kan studeras. Scenarierna är valda för att kunna illustrera både potentiell verkan på hög systemnivå av förövarens aktioner, och den skyddseffekt som kan uppnås med olika förebyggande åtgärder.
Abstract As a complement to the now concluded FOI project "The Dependence on Electronic Systems of Civil Aviation as seen from a Terrorist Perspective", the present report aims at facilitating further studies including gaming. The report compiles a number of possible situations or vignettes to form a broad and systematic base for such studies. These studies are presumed to involve analysis, development and assessment of various protective measures, and evaluation by simulations and gaming. The scenarios are chosen such as to illustrate both potential impact of the perpetrator actions, and the protective effect of various precautions and countermeasures.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182