Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Från ax till limpa - en beskrivning av sju användarstudier för informationsfusion

Från ax till limpa - en beskrivning av sju användarstudier för informationsfusion Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Birgitta Kylesten
Ort: Linköping
Sidor: 57
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-23
Rapportnummer: (FOI-R--3281--SE)
Nyckelord Metod, beslutsstödssystem, beslutsfattande
Keywords Method, decision support system, decision making
Sammanfattning Denna rapport är en sammanfattning av alla de metoder som använts (Johansson och Kylesten, 2005; Johansson, och Kylesten, 2006; Berggren m.fl., 2007; Nilsson, et al., 2008; Berggren och Kylesten, 2008; Berggren m.fl., 2008; Svenson, 2008; Svenson, m.fl., 2009, plus en för sista studien vars resultat levererats direkt till FM) i en spiralformad utvecklingsprocess för att utforma beslutsstödet som fått namnet Impactorium. Syftet är att ge en samlad redogörelse för de metoder som använts och växt fram i en samverkansprocess mellan flera discipliner, Human Factors, Informationsfusion och Tekniksystemutveckling. Dessutom påvisar rapporten vilken effekt erfarenheterna har haft för genomförandet av en studie med metoden Persona (användarprofiler). Impactorium har tagits fram inom Försvarsmaktens FoT-projekt "Situationsbehov- och hotanalys för bg 2011". Projektet startade för att utveckla och värdera konceptprototyper för användarstödd informationshantering, lägesbildskonstruktion och hotanalys för asymmetrisk krigföring och framtida BG:s behov. Mottagare av forskningsresultaten var för MUST, FMKE, UndSäkC och INS J2. För att säkerställa forskningens relevans har det varit viktigt att fånga upp FMs erfarenheter från internationella insatser, som innebär erfarenhet av att lösa uppgifter i komplicerade miljöer, där beslutsstödet är tänkt att användas. Metoderna som beskrivs i denna rapport visar till del hur detta uppnåtts.
Abstract This report is a compilation summarizing the methods used in (Johansson and Kylesten, 2005; Johansson and Kylesten, 2006; Berggren et al., 2007; Nilsson et al., 2008; Berggren and Kylesten, 2008; Berggren et al., 2008; Svenson, 2008; Svenson et al., 2009) aimed at developing the decision support tool Impactorium. The methods as well as the tool have been developed iteratively with influences from several disciplines, including Human Factors, Information Fusion and System Development. The Impactorium tool was developed in the project "Situation and Threat Assessment for Battle Group 2011". The aim of the project was to develop and evaluate conceptual prototypes for user driven information management, situation picture construction and threat assessment in asymmetric warfare to meet the needs of future Battle Groups. The results were delivered to MUST, FMKE, UndSäkC and INS J2. To ensure relevance of the project, experiences from international operations had to be incorporated. The methods described in this report show in part how this was accomplished.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182