Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tio år av rymdfrågor i FoT-verksamheten. 2001-2011.

Tio år av rymdfrågor i FoT-verksamheten. 2001-2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Sandra Lindström
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-28
Rapportnummer: (FOI-R--3283--SE)
Nyckelord rymd, FoT, rymdstrategi
Keywords space, research and technology, space strategy
Sammanfattning Under tio år (2001-2011) så har FOI bedrivit verksamhet inom rymdområdet, en verksamhet som till sin största del har varit finansierad via FoT-medel. Syftet med underlaget i detta dokument är att genomlysa FOIs avrapporterade FoT-verksamhet inom rymdområdet i syfte att uppdatera obsoleta resultat och att undvika dubbelt arbete i den pågående rymdstudien (2011-2012) som Försvarsmakten leder. FOIs arbete inom FoT-verksamheten är nära sammanlänkad med ett antal Försvarsmaktsstudier och andra utredningar ledda av Försvarsmakten samt verksamhet för Utrikesdepartementet, därför beskrivs även annan verksamhet för att sammanhanget skall vara tydligare. Sammantaget har arbetet under de senaste tio åren resulterat i ett antal publikationer, seminarier etc. Det här dokumentet är ett försök till att sammanfatta de viktigaste delarna och även att återigen värdera de rekommendationer som har getts under årens gång. Det som återkommer som en röd tråd i arbetet under dessa år är två saker: kompetens och långsiktighet. Det behövs fortfarande en kunskapsuppbyggnad inom försvarsmyndigheterna för rymdfrågorna, både på bredden och på djupet, fler bör beröras och insatser för specialistkunskaper bör inledas. Det behövs fler engagerade medarbetare med kunskap för att kunna värdera rymdprojekt, det behövs kunskap om nyttjandet av satellittjänster, det behövs kunskaper om trender och framtid inom rymdteknik samt forskning, därtill behövs en starkare kunskap kring hotbilden i relation till rymdsystem och andra aktörer. Det saknas framförallt en långsiktighet vad gäller rymdfrågor, för att kunna handskas med frågor som ofta uppstår här och nu behövs det långsiktiga förberedelser och planer. En vision, strategi eller doktrin för rymdfrågorna som besvarar dagens och framtidens frågeställningar är viktig för ett effektivare arbete. Allt som allt så bedömer FOI att resultaten från våra studier fortfarande är högst aktuella.
Abstract The Swedish Defence Research Agency (FOI) has been active in the space field for the last ten years (2001-2011), an activity that mainly has been funded through the R & T funds from the Swedish Armed Forces. The purpose of this paper is to analyze the reported results from the R & T activities in order to update obsolete results and avoid duplication in the current space study (2011-2012) lead by the Swedish Armed Forces. The work done in the R & T activities are closely linked with a number of studies completed by the Swedish Armed Forces and work done for Ministry of Foreign Affairs, therefore, this paper also describes other activities to make the context clearer. Overall, the work during the last ten years resulted in a number of publications. This document is an attempt to summarize the most important results, and also to reevaluate the recommendations that have been given over the years. Two things have been stated repeatedly during these years: capacity and long-term thinking. There is still a need for knowledge-building within the Swedish defence authorities in regard of space issues, more people should be involved and efforts for specialist knowledge should be initiated. We need more dedicated employees with expertise to evaluate space missions, there is a need for knowledge about the use of satellite services, there is a need for knowledge of trends and future in space technology and research, in particular, there is a need for a stronger knowledge of the threats in relation to space systems and other players. There is still a gap in long-term thinking in terms of space issues, to be able to deal with issues arising here and now there is a need for preparation and plans well in advance. A vision, strategy or doctrine for space issues, answering today's questions are important for an efficient work. All in all, FOI believes that the results presented are still highly relevant.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182