Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Genusaspekter på transporter - litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning.

Genusaspekter på transporter - litteraturstudie och bearbetning av statistik om kvinnligt och manligt bilägande och bilanvändning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Annika Carlsson-Kanyama, Janne Åkerström
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-06
Rapportnummer: (FOI-R--3292--SE)
Nyckelord kvinnor, män transporter, genus, bilar
Keywords Women, men, transportation, gender, cars
Sammanfattning Publikation redovisar två delar av ett uppdrag som SKL (Sveriges kommuner och landsting) bad FOI utföra under hösten 2011. Den ena delen var en litteraturöversikt inom området genusaspekter på transporter i syfte att förstå mäns och kvinnors transportmönster och klimatpåverkan samt att ge exempel på vad kommuner och landsting kan göra åt de olikheter som finns. Den andra delen handlade om att analysera uppgifter om kvinnors och mäns bilägande och användning, uppgifter som levererades av SCB (Statistiska centralbyrån) via SKL. Litteraturöversikten visade kvinnor och män reser olika, både i Sverige och i andra länder. Skillnaderna består i korthet av att män reser längre och oftare med bil än vad kvinnor gör medan kvinnor däremot åker mer kollektivt och oftare har delade resor än männen. Dessa skillnader kan delvis förklaras med den könsbundna arbetsdelning som sker i hushåll med barn medan det är svårare att förklara varför ensamstående kvinnor och män utan barn transporterar sig så olika. När energiåtgången för resor räknats fram för ensamstående kvinnor och män utan barn skiljer den sig avsevärt, mest beroende på att singelmän köper mycket mer drivmedel än vad kvinnor gör. Exempel på hur man i kommuner kan arbeta med att främja jämställdhet inom transportsektorn handlar t.ex. om att åstadkomma en jämn fördelning av makt och inflytande inom beslutande organ samt att utreda konsekvenserna av trafikförslag avseende ekonomi och obetalt arbete. Det är ungefär två gånger så vanligt att män äger en bil som att kvinnor gör det. Bilar som är registrerade på män har en något längre genomsnittlig körsträcka än de registrerade på kvinnor och den genomsnittliga energiåtgången (i kWh per km) är något lägre för kvinnors bilar. Dessa tre resultat innebär tillsammans att energiåtgången för resor med bilar ägda av män är dubbelt så hög som för bilar ägda av kvinnor. Det är i alla län i Sverige vanligare att kvinnor äger en miljöbil än att män gör det. Kvinnor nyregistrerar också miljöbilar i större utsträckning än vad män gör.
Abstract The publication reports about two tasks that SKL (Swedish Association of Local Authorities) commissioned FOI to carry out during the autumn of 2011. One was to do a literature review in the area of gender and transportation with the aim of understanding women's and men's transportation patterns and contributions to greenhouse gas emissions and to give examples of how municipalities and county councils can work to lessen those differences. The other task was to analyze data about women's and men's car ownership and car use, data that were delivered to FOI by SCB (Statistics Sweden) thorough SKL The literature review showed that women´s and men´s travel differently, both in Sweden and in other countries. The differences are in short that men travel longer and more often with cars than women do, while women travel more often on public transport and that more often travel with multiple purposes. These differences can partly be explained by the gendered division of work that takes place in households with children but it is more difficult to explain the differences in single households without any children. When the energy use for single women's and men's transportation patterns is calculated, it differs significantly, mostly because single men buy much more fuel than women do. Examples of how municipalities can work in order to enhance gender equality are to ensure an equal distribution of power in the transportation sector and to investigate consequences of proposals for women's and men's economy and amount of unpaid work. It is about twice as common for a man to own a car than for women in Sweden. Cars registered on men travel longer than cars registered on women and the energy use (in kWh per km) is somewhat lower for women's cars. These three facts means that the total energy use for travels by cars owned by men in Sweden is more than twice as high as for cars owned by women. In all counties it is more common for women to own an environmentally friendly car and women also buy such cars more often than men do.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182