Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Collaborative Synchronization Management Tool - Final Report.

Collaborative Synchronization Management Tool - Final Report. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Johan Schubert, Pontus Hörling
Ort: Stockholm
Sidor: 23
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3298--SE)
Nyckelord CSMT, korspåverkansmatris, effektbaserad syn på operationer, EBAO, planering, subjektiv bedömning, genomförande, Allied Command, Operations Comprehensive Operations Planning Directive, COPD.
Keywords CSMT, cross impact matrix, CIM, morphological analysis, Effects-Based Approach to Operations, EBAO, Planning, Subjective, Assessment, Execution, Allied Command Operations Comprehensive, Operations Planning Directive, COPD.
Sammanfattning I denna rapport presenterar vi hur en korspåverkansmatris (CIM) kan användas i planeringsprocessen av en effektbaserad syn på operationer (EBAO) för konceptutveckling och utveckling av handlingsalternativ. Syftet med att använda en CIM inom planeringsprocessen är att hitta inkonsistenser i planen samt att finna planens avgörande påverkan under fasen med konceptutveckling och utveckling av handlingsalternativ. CIMen representerar all påverkan mellan planens aktiviteter, effekter, avgörande villkor och det eftersökta sluttillståndet. Vi utvecklar morfologiska metoder för att analysera aktiviteter och utvärdera och förfina planer under planeringsprocessen med hjälp av CIMen. Vi visar också hur man kan hitta de avgörande influenserna från planens aktiviteter med hjälp av känslighetsanalys. Genom att göra både och, kan vi hitta alla svagheter och styrkor för planens alla handlingsalternativ så som den beskrivs av CIMen innan planen genomförs. Dessutom utvecklar vi en bedömningsmetod för att göra subjektiva bedömningar av planer och planelement inom EBAO. Vi visar att sådana subjektiva bedömningar kan utföras för alla effekter, avgörande villkor och sluttillståndet genom att utgå från människans subjektiva bedömningar om aktiviteter som indata och utvidga dessa bedömningar till att omfatta alla andra planelement med hjälp av CIMen. Korspåverkan kommer att stödja planerarna att hitta och utnyttja synergier genom att göra alla identifierade relationer mellan planerade aktiviteter och deras påverkan på effekter m.m. explicita. De värden som matas in i CIMen under konceptutvecklingen kan kontinuerligt uppdateras under genomförandet av planen allteftersom planerarna ökar sin kunskap om den aktuella operativa miljön. Tillsammans med annan information om operationen kan de explicita värdena i CIMen stödja olika beslutsfattare att få en gemensam förståelse av situationen som kan leda till förbättrade beslut. CIMen kan också användas vid bedömningen av operationen då den bör innehålla den mest aktuella synen av hur alla effekter påverkar de avgörande villkoren och hur alla avgörande villkor påverkar sluttillståndet. Genom att acceptera människors subjektiva bedömningar om möjlig framgång för planens aktiviteter, kan vi använda påverkan mellan planelement så som beskrivits av CIMen för att beräkna liknande subjektiva bedömningar av alla önskade effekter, avgörande villkor och sluttillstånd. Med användningen av den här metoden får vi en tidig bedömning av alla planelement under genomförandet och kan på ett tidigt stadium iaktta om aktiviteter och önskade effekter utvecklas enligt plan. Genom att också iaktta förändringen över tiden av dessa subjektiva bedömningar av effekter och avgörande villkor allteftersom bedömningar av aktiviteter uppdateras, märker vi om trender går i rätt riktning allteftersom ytterligare aktiviteter i planen genomförs. Vi anser att de metoder som har utvecklats framförallt är användbara på operativ
Abstract In this report we present how a cross impact matrix (CIM) may be used in the planning process of an Effects-based Approach to Operations (EBAO) for concept development and courses of action development. The purpose of using a CIM within the planning process is to find inconsistencies and decisive influences during concept and courses of action development. The CIM represents the impact between all actions, effects, decisive conditions, and end state of the plan. We develop morphological methods for analyzing actions and evaluating and refining plans, within the planning process using the CIM. We show that we can find the decisive influences from actions by using sensitivity analysis. By doing both we can find any weaknesses and all strengths of alternative courses of action as described by the CIM before the execution phase. We furthermore develop a subjective assessment method for making subjective assessment of plans and plan elements within EBAO. We show that such subjective assessments can be performed with regard to all effects, decisive conditions and the end state by taking human subjective assessments about actions as input and extending those assessments to all other plan elements using the CIM. The cross impact will aid the planning staff to find and exploit synergies by making all identified relationships between planned actions and their impact upon the effects, etc., explicit. The values entered in the CIM during concept development can be continuously updated during execution of the plan as the staff increases its knowledge of the current operational environment. Together with other information about the operation the explicit values in the CIM can therefore aid decision makers in gaining a more similar understanding of the situation, possibly leading to better decisions. The CIM can also be used during assessment of the operation as it should contain the most current view of what impact all effects have on the decisive conditions and what impact all decisive conditions have on the end state. Accepting human subjective assessments regarding the successful outcome of activities of the plan, we can use the impacts between plan elements as described by the CIM to calculate similar subjective assessments of all desired effects, decisive conditions and the end state. Using this methodology we get an early assessment of all plan elements during execution and may early on observe if actions and desired effects are developing according to plan. By observing the change over time of these subjective assessments of effects and decisive conditions as assessments of actions are updated, we notice if trends are moving in the right direction as more actions are further executed. We believe that the methods developed are primarily useful at the operational level early during concept development and courses of action development at Joint Forces Command in Phase 4a of NATOs Allied Command Operations Comprehensi

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182