Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Impact of Climate Change on Human Security in the Zambezi River Basin: A pre-study with a focus on the Chinde District in Mozambique and Bulawayo in Zimbabwe.

The Impact of Climate Change on Human Security in the Zambezi River Basin: A pre-study with a focus on the Chinde District in Mozambique and Bulawayo in Zimbabwe. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Henric Roosberg, Angelica Olsson
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3299--SE)
Nyckelord Sårbarhet, klimatförändringar, mänsklig säkerhet, konflikter, Zambezi River Basin, Södra Afrika, Zimbabwe, Mocambique
Keywords Vulnerability, Climate Change, Human Security, Conflicts, Zambezi River Basin, Southern Africa, Mozambique, Zimbabwe
Sammanfattning Den här studien syftar till för att öka förståelsen av hur mänsklig säkerhet påverkas av klimatförändringar i två områden i Zambezi River Basin i södra Afrika. De två områdena är Chinde-distriktet i Mocambique och staden Bulawayo i Zimbabwe. I en tidigare studie, som har gjorts inom forskningsprogrammet Climate Change, Natural Resource Governance, and Conflict Prevention in Africa av Swain m fl (2011), har just dessa områden pekats ut som särskilt utsatta för klimatrelaterade konflikter. Detta eftersom de förväntas drabbas hårt av klimatförändringar samtidigt som de lider av ett svagt samhällsstyre. Den här studien är en fortsättning på den tidigare studien och fokuserar på den lokala nivån i syfte att ligga till grund för ett fortsatt anpassningsarbete. Idag utsätts regionen runt Zambezi River av såväl översvämningar som långa torrperioder. Längs kusterna är det vanligt förekommande med cykloner. Varje år påverkas hundratusentals människor av extrema väderhändelser som leder till dödsfall, förlust av egendom, migration, svält, epidemier och miljöförstöring. Människorna som bor i regionen är beroende av floden för dricksvatten, transporter och bevattning av jordbruk och är därför sårbara för de förändringar i vattencykeln som klimatförändringarna kommer att föra med sig. Klimatförändringarna kan därför ses som ett av de stora hoten mot mänsklig säkerhet. Det finns en stor risk att de förvärrar existerande och latenta spänningar som finns i de redan politiskt instabila områdena. Klimatförändringarna brukar beaktas som en förstärkande faktor ('threat multiplier') som ökar risken för osäkerhet och konflikter. Ett sätt att möta effekterna av klimatförändringarna är att anpassa samhället genom olika anpassningsåtgärder ('threat minimisers'). Historiskt sett är säkerhetsbegreppet associerat med förmågan hos en stat eller regim att upprätthålla territoriell säkerhet. Begreppet mänsklig säkerhet introducerades under tidigt 1990-tal av UNDP som ett alternativ till det dominerande statscentrerade perspektivet på säkerhet. Mänsklig säkerhet innebär att människor har tillgång till en god miljö, en tillförlitlig inkomst, tillräckligt med mat och vatten, har en god hälsa och möjlighet att utnyttja hälsovård, samt ha mänskliga rättigheter och känna sig säkra från övergrepp. Den här studien analyserar vilka effekter klimatförändringar har på olika kategorier av mänsklig säkerhet i de två valda områdena med fokus på miljö, ekonomi, mat och hälsa. I studien har vi valt att använda ett perspektiv som benämns 'starting-point vulnerability' när vi analyser sårbarheter mot klimatförändringarna. Det innebär att man genom att studera sårbarheter mot dagens klimat ökar förståelsen för hur framtida sårbarheter till följd av klimatförändringarna kommer att utvecklas. Som en konsekvens av det valet har vi inte använt klimatscenarier för en viss tidpunkt utan enbart betraktat klimatförändringarna som trender. I rapporten diskuterar vi hur effekterna av klimatföränd
Abstract This study aims to deepen the understanding of the vulnerability of human security to climate change in two areas in the Zambezi River Basin, chinde District of Mozambique and Bulawayo in Zimbabwe. In a preceding study by Swain et al. within the same overall programme (Climate Change, Natural Resource Governance, and Conflict Prevention in Africa), these areas have been identified as most likely to experience climate-induced conflicts in the near future since they are expected to be severely impacted by climate change and suffer from poor quality of political governance. As the next step in the programme, this study is focused on these areas since it enables an analysis at the local level, which is critical for addressing the challenges faced, and allows the comparison between two different contexts. Climate variations have throughout time affected people's living conditions in these areas. At present, the Zambezi River Basin suffers from floods, droughts and, in the coastal areas, cyclones. Each year hundreds of thousands of people in the area are affected by climate disasters resulting in the loss of lives and assets. Other consequences are displacement of people, starvation, epidemics, environmental degradation and animal attacks. People living in the Basin are dependent on the river as a vital source of drinking water, agricultural irrigation and transportation, and are therefore vulnerable to the changes in the water cycle that will be a consequence of climate change. Climate change can also be seen as a major threat to human security, exacerbating existing or latent tensions in already instable areas. Climate change is for that reason often considered a threat multiplier that increases the risk of insecurity and conflict. Interest and resources are therefore directed towards measures to adapt to climate change in order to reduce its negative impacts, and to capture the potential positive impacts. Historically, security has been associated with capabilities within the state or regime to uphold territorial security. The concept of human security emerged in the early 1990's within the United Nations Development Programme as an alternative to the traditional state-centred perspective. Human security implies that humans have access to an income, water and food in sufficient amounts, access to health service, a decent environment and are able to feel safe and live a tolerable life. This study provides an analysis of the potential impact from climate change on different categories of human security, with a focus on environmental, economic, food and health security. When studying vulnerabilities to climate change, there are various approaches to be used. In this study we have chosen the perspective of 'starting-point vulnerability', which means a focus on current vulnerabilities to climate and climate variability. Taking today's vulnerability as a starting point hopefully gives an understanding of how future vulnerabilities to climate c

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182