Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Environmental health threats 2010 : global outlook.

Environmental health threats 2010 : global outlook. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Annica Waleij, Birgitta Liljedahl, Erik Martinsson, Emil Martinsson, Per Wikström, Björn Sandström, Christina Edlund, Fanny Rudén, Rune Berglind, Håkan Eriksson, Louise Simonsson
Ort: Umeå
Sidor: 79
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3300--SE)
Nyckelord freds- och säkerhetsfrämjande insatser, hälsohot, hälsorisker, miljöoch, hälsa, tidig varning
Keywords peace operations, health threats, health risks, environmental health, early warning
Sammanfattning Under 2009 till 2011 har ett treårigt projekt "Hälsorisker vid internationella insatser" finansierats av FM, Försvarsdepartementet (Fö) samt till del även Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Projektets övergripande syfte har varit att bidra till att reducera hälsorisker för svensk insatspersonal genom att utveckla metoder för att identifiera, karakterisera, bedöma och hantera hälsohot i alla stadier av en insats. En av projektets uppgifter har varit att löpande bevaka hälsoriskområdet internationellt och nationellt, bland annat med avseende på att identifiera förväntade hot mot svensk insatspersonal. Denna rapport presenterar några exempel från ambitionen att skapa en bas för framtida hälsohotbedömningar samt öka förmågan till indikering och tidig varning. Avsikten är att med globala basdata så småningom kunna täcka alla relevanta hälsohot som Försvarsmaktens medicinska underrättelsetjänst studerar inför svenska freds-och säkerhetsfrämjande insatser. I detta ingår bland annat infektionssjukdomar, klimatrelaterade hälsorisker, trafik, miljöföroreningar (luft, mark, vatten och buller), industriella hälsorisker, CBRN samt risker för mental hälsa.
Abstract This report is a deliverable from a three-year research project addressing health risks for Swedish peace operations. The overall aim of the project is to support the Swedish Armed Forces (SwAF) in reducing the health risks for their deployed personnel. In order to do so, present and future health threats for current and potential future SwAF deployments need to be monitored and analysed. The report presents some examples from the ambition to create a global baseline for future medical and health threat analysis and strategic outlook. The areas covered in this report include a description of the global conflict and peace operation panorama, statistics on fatality rates from UN peace operations and morbidity from U.S. Army overseas operations, traffic hazards, trends in mental health and infectious disease prevalence. Lastly, it is intended to provide a discussion on implications from climate change, extreme weather events and natural disasters. The intention is that the global baseline eventually will cover all relevant health hazards covered by the SwAF Medical Intelligence framework, including infectious diseases, natural and climate related health hazards, traffic hazards, pollution (air, soil, water and noise), industrial health hazards, CBRN and hazards to mental health. By creating such a baseline, the capability to perform deeper analysis of various health hazards and threats, including the cumulative effect of threats, that one by one may not seem alarming, will be enforced. Moreover, the ability to early identify trends that may affect SwAF deployed troops will be strengthened, and will serve as an important tool not only for medical intelligence but also for indication and early warning.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182