Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Slutrapport för projektet dynamisk duellsimulering telekrig

Slutrapport för projektet dynamisk duellsimulering telekrig Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Tyden, Petter Bivall, Per Brännström, Magnus Dahlberg, Peter Klum, Linus Hilding, Mattias Verona, Leif Festin, Calle Rosenquist, Hanna Andersson
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-14
Rapportnummer: (FOI-R--3301--SE)
Nyckelord Simulering, telekrig, elektrooptik (EO), radar, kommunikation, HLA, federation, EWSim, EWPlan, IR, HDR
Keywords simulation, electronic warfare, electro-optic (EO), radar, communications, HLA, federation, EWSim, EWPlan, infrared, HDR
Sammanfattning Rapporten sammanfattar projektet Dynamisk duellsimulering telekrig inom Forskning och teknikutveckling (FoT) Telekrig från 2009 till och med 2011. Projektet har haft ett övergripande mål att demonstrera duellsimuleringsverktyg som kan användas som hjälpmedel vid utveckling av stridsteknik och taktik vid framtida telekriginsatser. Detta har genomförts genom att ramverket EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) för distribuerade telekrigssimuleringar använts och vid behov har nya modeller integrerats och utvecklats. Ramverket består av tre delar: ? Scenarioplanering och konfiguration (NetScene) där olika plattformar (t.ex. stridsvagnar och helikoptrar) konfigureras med olika komponenter (t.ex. sensorer och vapen). Dessutom kan räckviddsberäkningar utföras. ? Dynamisk duell, där i ett scenario ingående delar interagerar i en simulerad miljö. Den simulerade tiden kan gå i realtid, snabbare än realtid eller långsammare än realtid. ? Utvärdering, där dueller kan återuppspelas och loggade data analyseras. Ramverket möjliggör att komplexa scenarier kan utvärderas i dueller där radar, optronik och kommunikation ingår tillsammans med telekrig. En radarsignalspaningsutrustningmodell som även kan hantera bibliotek är något som länge funnits behov av. Därför har en modell utvecklats som består av en radarvarnare för detektion av inkommande radarsignaler samt ett hotbibliotek för klassificering och identifiering av aktuell emitter ur den detekterade signalen. Informationen kan sedan användas för att ta fram en åtgärdsorder, varefter en motverkanskanal utföra störning mot hotet. Hela denna kedja ingår i modellen av ett generiskt varnare- och motverkanssystem som modellerats i samverkan med FoT projektet Framtida behov inom VMS. I det generiska VMS systemet har även övriga modeller i EWSim integrerats såsom optikspanare och bländlaser mm. Ett annat område som metodik har tagits fram för är att med signalstyrkemätande mottagare beräkna en position för en sändare med okänd uteffekt. Detta är en intressant teknik då det kan innebära att man med enkla antenner och mottagare kan positionera sändare och skulle kunna vara en del i en framtida mjukvaruradio. En studie har även genomförts för hur kombinerade data från olika spaningssystem kan slås samman. Detta har resulterat i en karta som visar sannolikheten att målen står på en viss position. En modell för High Frequency (HF)-radio har efterfrågats i planeringsverktyget och nu lagts till. Den tar med data om tidpunkt på dygnet, årstidsvariation och solaktivitet i beräkningen av räckvidden. Det planeringsverktyg som tidigare utvecklats har kompletterats med tabellerad aspektvinkelberoende data för radar- och infraröd signatur på plattformar. Denna nya funktionalitet har använts under den årligen återkommande övningen FOCUS som luftvärnet och flygvapnet genomför där verktyget visat radarers räckvidd mot specifika plattformar under inverkan av störning i både 2D och 3D.
Abstract This report summarizes the project Dynamic duel simulations of electronic warfare simulation in the research and development (R & T) program for Electronic warfare from 2009 to 2011. The project has had an overall objective to demonstrate duel simulation tools that can be used for the development of combat techniques and tactics for future electronic warfare operations. This was implemented by the use of the EWSim (Electronic Warfare Simulation interface model) framework for distributed electronic warfare simulations and, if necessary, new models were integrated and developed. The framework consists of three parts:  Scenario planning and configuration (NetScene) where different platforms (such as tanks and helicopters) can be configured with various components (eg sensors and weapons) and, in addition, the scope of calculations are performed.  Dynamic duel, where in one scenario, the components interact in a simulated environment. The simulated time can go in real time, faster than real time or slower than real time.  Evaluation, where duels can be replayed and logged data can be analyzed. The framework allows complex scenarios to be evaluated in duels where radar optoelectronics and communications are included simultaneously with electronic warfare. In collaboration with R & T project Future needs in the VMS the modeling of a generic warning and countermeasure system for self-protection has been implemented. The system can mimic everything from complex ship systems with the operator in the loop to a simpler fully automated system on a smaller platform. A model of a radar signal equipment has been developed and can be included in the generic VMS. The project has started to create a model of a new active radar missile and of a modern imaging IR missile. There is also a new framework for robot models in EWSim. Methodology for using signal strength measuring receivers to calculate the position of a transmitter with unknown output has been developed within the project and catches much attention. A study of combining data from different surveillance systems has resulted in a map showing the probability that the target is in a certain point. We have developed new models for radar and infrared signature on platforms in the planning tool. This has been used during the annual exercise that Air Defense and Air Force implements called FOCUS. Also implemented are new visualizations of surface coverage in 3D showing the sensor ranges with the effect of electronic warfare. A Model for High Frequency (HF) radio has been added to the planning tool. This model includes data regarding time of day, the moon's position and solar activity in the range calculations. Hkp10b's introduction in Afghanistan lead us to study simulations where tactical air tracks through a mountain pass on the site and ranges of threats and sensors were visualized. This was then presented at the Operational Evaluation (OPEVAL) and was considered very

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182