Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Humanitära organisationers förutsättningar för civil-militärt informationsutbyte. En intervjustudie av några humanitära organisationers erfarenheter från Afghanistan.

Humanitära organisationers förutsättningar för civil-militärt informationsutbyte. En intervjustudie av några humanitära organisationers erfarenheter från Afghanistan. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Norén
Ort: Stockholm
Sidor: 32
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-15
Rapportnummer: (FOI-R--3304--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, informationsutbyte, allomfattande ansats, militära insatser, humanitära organisationer, Afghanistan
Keywords Civil-military cooperation, information sharing, comprehensive, approach, military interventions, humanitarian organizations, Afghanistan
Sammanfattning Studien beskriver några humanitära organisationers behov av, möjligheter till, samt hinder för att utbyta information med militära aktörer i Afghanistan. Trots att tillämpandet av humanitetsprinciperna medför hinder för samröre med militären, sker ändå ett visst informationsutbyte i konfliktområdet. Informationsbehoven för humanitära aktörer utgår från säkerheten för den egna personalen, och framförallt vad gäller information om militära aktiviteter som kan komma att hota eller påverka den egna verksamheten. Behoven av att dela lägesbild med militären, eller att ta del av militära säkerhetsbedömningar, tycks ur de studerade organisationernas perspektiv begränsade. Det främsta hindret för informationsutbyte utgörs av de humanitära organisationernas behov av att uppfattas som opartiska och neutrala av de stridande parterna, vilket är en förutsättning för att kunna verka säkert i konfliktområden med hög våldsnivå. Några av dessa hinder för civil-militärt informationsutbyte kan dock undvikas genom att samverka och att utbyta information regionalt snarare än lokalt, genom andra organisationer samt utanför konfliktområdet.
Abstract From the perspective of a handful of humanitarian organisations, the report describes the needs and possibilities for, and some of the obstacles of information sharing between humanitarian and military actors in Afghanistan. Despite that humanitarians are to refrain from collaboration with warring parties, a flow of information nevertheless occurs. The interviewed humanitarian organizations need for information sharing with military actors derive from security concerns for the own staff, and for this reason the information sharing primarily concerns military activities that may affect or hamper the work of the humanitarian actors. From the perspective of the studied organizations, the need for military security assessments or to share a common understanding of the conflict is limited. The main obstacle for information sharing is the warring parties' conception of the humanitarian actors as being neutral and impartial, a prerequisite for the ability to work in areas with a high level of violence. By sharing information regionally rather than locally, through mediating organizations and outside the conflict area, some of the obstacles with civilmilitary information sharing can be avoided.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182