Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens intranät emil: Tillgång, användande och attityder.

Försvarsmaktens intranät emil: Tillgång, användande och attityder. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jonas Haraldsson, Annie Pilemalm
Ort: Stockholm
Sidor: 42
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-19
Rapportnummer: (FOI-R--3312--SE)
Nyckelord Enkät, intranät, emil, attityder, kommunikation
Keywords Questionnaire, survey, emil, intranet, attitudes, communication
Sammanfattning Ambitionerna med Försvarsmaktens intranät är att underlätta de anställdas arbete, förenkla kommunikationen inom organisationen samt att öka medarbetarnas känsla av delaktighet i organisationen. Hur väl dessa ambitioner uppnås genom det nuvarande intranätet emil har dock varit oklart till följd av avsaknad av dataunderlag. Den här rapporten redovisar arbetet för att upprätta ett sådant underlag. En undersökning har genomförts där en elektronisk enkät har skickats till 600 slumpmässigt utvalda medarbetare inom Försvarsmakten. Enkätstudiens syfte var att belysa vilken tillgång medarbetarna hade till intranätet, hur ofta och till vad de använde intranätet samt vilka attityder de hade till intranätet. Totalt besvarades enkäten av 150 respondenter. Dessa respondenter rapporterade generellt en god tillgång till intranätet, som dock varierade beroende på typ av anställning. En tydlig majoritet både använde emil och läste startsida minst en gång i veckan. Det mest frekventa användningsområdet av intranätet var att läsa nyheter gällande organisationen. En tydlig majoritet ansåg även att emil var en viktig kanal för information och nyheter. Drygt hälften ansåg att intranätet hålls uppdaterat och hälften av respondenterna ansåg att emil var logiskt uppbyggt. Dock ansåg strax under hälften att det tog orimligt lång tid att hitta information på intranätet.
Abstract The ambitions with the Swedish Armed Forces intranet have been to support work, facilitate communication and increase the feeling of engagement within the organization. Due to missing data, the extent to which these ambitions have been reached, has not been clear. This report and work has the ambition to find answers to these questions. This report is based on a questionnaire sent to 600 randomly selected employees within The Swedish Armed Forces. The purposes of the questionnaire were to identify the employees' access to the intranet emil, how often and for what purpose they used it, and which attitudes the employees expressed regarding the intranet. The questionnaire was answered and returned by 150 respondents. The results show that the respondents generally have good access, which though varies depending on type of employment. At least once a week a majority both uses emil as well as reads the starting page. The most frequently used feature is to read news and announcements about the organization. This is a reflection of the fact that a majority regards the intranet as an important communication channel for information and news. Just over half of the respondents agree with the statement that the intranet is updated, and roughly the same amount feels that its structure is logical. At the same time almost half of the respondents feel that unreasonably long time is required to find the needed information.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182