Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

SimEval 2011 - Sammanfattande rapport

SimEval 2011 - Sammanfattande rapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mattias Verona, Torbjörn Andersson, Johnny Eckerland, Peter M Eliasson, Björn Hedin, Peter Klum, Kianoush Rahmati
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3318--SE)
Nyckelord Simulering, Modellering, Telekrigvärdering, MATLAB Simulink, ACSL.
Keywords Simulation, Modelling, Electronic Warfare Assessment, MATLAB Simulink, ACSL
Sammanfattning Vid FOI i Linköping utförs duellsimuleringar mellan dimensionerande hotsystem och Försvarsmaktens egna plattformar. Simuleringsresultaten används bland annat vid framtagande av beslutsunderlag för programmering av åtgärdsbibliotek, val av fällsekvenser för facklor eller remsor, vid utbildning av FM-personal m.m. Sedan mitten av 90-talet har det kommersiella verktyget ACSL använts som utvecklingsverktyg för simuleringsmodeller vid FOI. 2006 påbörjades en jämförande utvärdering med anledning av en ny version av ACSL med namn AcslXtreme som kommer att kräva en del konverteringsarbete av befintliga modeller. Utvärderingen syftade till att utreda om AcslXtreme är det bästa alternativet för projektet, eller om det finns anledning att byta simuleringsmiljö helt. Vid jämförelsen framkom att den främsta konkurrenten var MATLAB Simulink och att det fanns ett antal fördelar med ett byte till den miljön. Tidigare genomfört arbete har under året återupptagits. Utvärderingen av MATLAB Simulink har fortsatt, denna gång med det huvudsakliga syftet att ta fram generella riktlinjer för hur projektet bör genomföra en konvertering på effektivaste sätt. Vidare har egenutvecklade verktyg uppgraderats för att hantera en modellövergång till MATLAB Simulink. Rapporten beskriver det genomförda arbetet under året, analys av relevanta modelltekniska egenskaper samt identifierade rekommendationer inför det kommande arbetet med att konvertera befintliga modeller och förslag till fortsatt arbete. Konverteringen av befintliga modeller är ett arbete som förväntas pågå under ett antal år.
Abstract At FOI in Linköping duel simulations are performed between threat systems and the Swedish Armed Forces platforms. The simulation results are used as decision support for programming counter measure libraries, choosing parameters for dispensing chaffs or flares, for education etc. Since the mid 90's, the commercial tool ACSL is used as a development tool for simulation models at FOI. In 2006, a comparative evaluation was performed, due to the release of a new version of ACSL called AcslXtreme that will require a substantial effort in converting simulation models. The evaluation was performed to decide whether AcslXtreme should be used in the future or if there was reason to change the simulation environment entirely. The comparison showed that the main competitor was MATLAB Simulink, and that a number of benefits in changing the simulation environment could be found. The previous work has been resumed during the year. The evaluation of MATLAB Simulink has continued, this time with the emphasis to find general guidelines for the upcoming conversion task. Furthermore, proprietary tools developed at FOI have been upgraded to handle the change of simulation environment. The report describes the work carried out during the year, analysis of relevant model technical characteristics, identified recommendations for future work on converting existing models and suggestions to continued work. The conversion of the models is expected to continue for some years.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182