Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förstudie obemannade farkoster.

Förstudie obemannade farkoster. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Peter Bull, Petter Ögren, Per Grahn, Gunnar Hillerström, Peter Johansson, Magnus Jändel, Jörgen Karlholm, Rickard Karlsson, Leif Lundgren, Tomas Mårtensson, Peter Nilsson, Fredrik Näsström, Agnes Rensfelt, John Robinson, Johan Schubert, Magnus Sparf, Peter Svenmarck, Patrik Thoren, Morgan Ulvklo
Ort: Stockholm
Sidor: 123
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-11
Rapportnummer: (FOI-R--3319--SE)
Nyckelord Obemannade farkoster, robotik, UAV, UGV, AUV, ASV
Keywords Unmanned Vehicles, Robotics, UAV, UGV, AUV, ASV
Sammanfattning Obemannade farkoster används allt oftare, och i allt fler roller, i dagens kon- flikter. Denna rapport ger en bred överblick över området militära obemannade farkoster, samt rekommendationer för inriktningen av framtida FoU-satsningar inom området. Överblicken över området har fokus på både system, förmågor och verksamheter som är relevanta för Försvarsmakten. Genom att låta de insatsförmågor som dfinieras i FMUP (Försvarsmaktens utvecklingsplan) gå som en röd tråd genom rapporten, både när specifika system diskuteras och när möjliga scenarier där obemannade farkoster kan vara till nytta beskrivs, har vi försökt hålla både bredd och relevans i dokumentet. Rekommendationerna vilar på en genomgång av de inriktningsdokument som producerats i Försvarsmakten, t.ex. Perspektivplanneringen och FMUP, besök vid de enheter som dagligen använder obemannade farkoster, UAV-enheten i Karlsborg och Swedec i Eksjö, samt den områdesöverblick som nämns ovan. Slutsatserna är att den ffektivaste kompetensuppbyggnaden och kunskapsöver- föringen fås om man skapar breda tvärvetenskapliga projekt inom respektive systemkategori (UAV, UGV, etc) med nära kontakter till materielförsörjningsprocessen och perspektivplaneringen. Dessa kan samla kompetensen inom FHS och FOI, övervaka forskningsfronten genom att bevaka tävlingar, konferenser samt delta i internationella samarbeten, samt överföra det samlade resultaten till Försvarsmakten genom demonstrationer av verkliga eller simulerade delsystem och interaktiva simuleringar av hela system. Just systemsimuleringar kan göras särskilt realistiska, eftersom interaktionen med de riktiga obemannade systemen till stor del sker igenom kontrollstationernas datorer. På så sätt skapas en känsla för både hot och möjligheter med de nya systemen, vilket gagnar både taktikutveckling och materielprocesser.
Abstract Unmanned vehicles are being used in many conicts around the world today. This report gives a broad overview of the eld of unmanned vehicles, and includes suggestions of how a future research activity within the eld might look like. The overview is focussed on both systems and capabilities, as well as activities that are relevant for the Swedish Armed forces. By applying the capability areas dened in the armed forced development plan (FMUP) to both commercial systems and possible scenarios, we strive to limit the scope of the report to the most relevant topics. The recommendations are based upon a review of the development documents of the Swedish Armed Forces, as well as visits to units operating unmanned systems today, and the overview described above. The suggestions are as follows. Broad, cross-disciplinary projects focussing on system types, e.g. UAV, UGV etc, should be formed. These should be interacting with the procurement process, and dierent level of planning activities. They should also bring together competencies across FHS and FOI, survey current research state-of- the-art, through competitions, conferences and collaborations, and transfer the results to the armed forces through demonstrations and simulations of systems and subsystems. Simulations in particular are well suited to illustrate the benets and drawbacks of a particular unmanned systems, as the interaction with such systems is mostly carried out through the computers of the control stations, even for the real systems. In this way, participants from the armed forces can get a feeling for both threats and possibilities associated with the dierent future and contemporary systems, which will be of use to both tactic development and procurement activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182