Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan i koncept och doktrin: En jämförande begreppsutredning av allomfattande ansats, COIN, civil-militär samverkan och CIMIC.

Civil-militär samverkan i koncept och doktrin: En jämförande begreppsutredning av allomfattande ansats, COIN, civil-militär samverkan och CIMIC. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Henric Roosberg
Ort: Stockholm
Sidor: 60
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-02-13
Rapportnummer: (FOI-R--3321--SE)
Nyckelord Allomfattande ansats, CIMIC, Civil-militär samverkan, COIN, Comprehensive approach, Hearts and minds, Upprorsbekämpning
Keywords CIMIC, Civil-military relations, Comprehensive approach, COIN, Counterinsurgency, Hearts and minds
Sammanfattning Studien visar på ett till del problematiskt förhållande mellan CA (Comprehensive Approach), COIN (Counterinsurgency) civil-militär samverkan och CIMIC (Civil-military co-operation). Det som koncepten, på olika nivåer, har gemensamt är att de utvecklats för att uppnå en ökad effekt genom att harmonisera olika insatser och identifiera gemensamma, överlappande målsättningar. CA-konceptet är dock inte framtaget enbart för upprorsbekämpning, även om CA kan användas också till detta. I COIN är den doktrinära användningen av CA därför en delmängd av konceptets fulla betydelse. CA beskriver ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam målsättning mellan olika aktörer i vid mening. COIN-doktrinen beskriver ett sådant förhållningssätt vid upprorsbekämpning. Därtill beskriver COIN-doktrinen hur militära medel, givet en gemensam civil-militär målsättning, kan nyttjas där civila aktörer inte har möjlighet att genomföra nödvändiga insatser. En del av dessa militära insatser genomförs genom CIMIC-funktionen. Studien beskriver därför hur CIMIC-funktionen ändrats från att initialt vara en samverkans- och kommunikationsfunktion till att bli en "utväxlare av civila verkansdelar". Studien syftar till att i möjligaste mån åtskilja begreppen och koncepten ifrån varandra genom att visa på i vilka huvudsakliga sammanhang och till vilket syfte de främst är tänkta att användas och var begreppen överlappar varandra. Slutsatsen är att CA är ett strategiskt koncept framtaget för att möjliggöra överordnad politisk-strategisk styrning. I Sverige har detta utmynnat i en nationell ansats eller i ett "samlat agerande". COIN-doktrinen är framtagen för att beskriva hur det militära medlet skall nyttjas i upprorsbekämpning inom ramarna för en stabiliseringsoperation. I COIN-doktrinen innebär upprorsbekämpning att de militära operationerna, givet att tyngdpunkten är banden mellan befolkningen och upprorskämparna, måste breddas till att inbegripa traditionellt civila aktiviteter vilket påverkar definitionen av CIMIC.
Abstract This study suggests a partly problematic relation between the concepts CA (Comprehensive Approach), COIN (Counterinsurgency), civil-military relations and CIMIC (Civil-military co-operation). The concepts share a common feature; they have been developed, at different levels, by different actors, to increase the effect in operations through a harmonisation of efforts and through an identification of common objectives. Yet, CA was not developed solely as a concept for counterinsurgency, although it is applicable in such operations. The COIN-doctrines utilisation of the CA-concept is therefore a conceptual subset and describes only partly an operative implementation or use of the concept as a whole. CA describes common, concerted objectives and harmonisation in an operation in large. The COIN-doctrine describes such qualities in a counterinsurgency operation. In addition, the COIN-doctrine describes how military means can be employed, in accordance with the common civil-military objectives, to gain necessary effect where civilian actors are unable to perform necessary tasks. Some of these tasks are performed through CIMIC. This study therefore describes how CIMIC has transformed from its initial function, as a civil-military liaison and communication provision, to a "civil means enabler". This study aims to distinguish the concepts from each other and explain in what context and on what level they hold most relevance and where the concepts overlap. The findings are that CA is a strategic concept developed to enable grand strategy. In Sweden this conceptual development has resulted in a national approach, the "concerted action" (Swe. samlat agerande). The COIN-doctrine only describes such an approach within the context of a counterinsurgency campaign, when the centre of gravity is identified as the ties between the insurgents and the people. The COIN-doctrine, through its centre of gravity, widen the military need of capabilities to include civilian efforts thus changes the implication of CIMIC.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182