Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Mikrovågssystem för 3D-markspaning - Sammanfattning och tillämpningar

Mikrovågssystem för 3D-markspaning - Sammanfattning och tillämpningar Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Per Grahn, Anders Nelander, Andreas Gustafsson
Ort: Linköping
Sidor: 33
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3322--SE)
Nyckelord 3D-SAR, MIMO, utglesade, gruppantenner, multifunktion, AESA, PESA, UAV, energisnåla, kompakta, urbana miljöer, internationella insatser, radar, sensorer
Keywords 3D-SAR, MIMO, sparse, phased arrays, multifunction, AESA, PESA, UAV, energy, starved, compact, urban environments, international missions, radar, sensors
Sammanfattning Vilka nya förmågor tillför 3D-avbildande och multifunktionell radar för att lokalisera, klassificera och få verkansverifiering mot markmål i svår miljö? Det är den övergripande frågeställningen för projektet Mikrovågssystem för 3D-markspaning. Projektet har pågått under 2009-2011 och har studerat området på flera fronter med målsättning att forska kring möjligheterna och nyttan med vertikal 3D-SAR och multifunktionella mikrovågssystem. Teknikerna förväntas på olika sätt bidra till att möta kravbilden från exempelvis styrkor i internationella insatser som numera vanligen opererar i urbana miljöer. 3D-SAR bidrar med en förenklad informationsinhämtning och en ökad uppdateringstakt av lägesbilden medan flexibla multifunktionssystem med allväders-kapacitet är ett attraktivt alternativ då antalet sensorer som förbanden kan medföra från Sverige är begränsat. För plattformar där tillgången på utrymme, lastförmåga och energiförsörjning är starkt begränsad, exempelvis för små UAV:er, bedömer vi att multifunktionssensorer är speciellt attraktiva. Projektet medfinansierar flera andra projekt, vilket har bidragit till ett stort mervärde för projektet då vi inte bara får en utökad verksamhet inom respektive område, men även tillgång till nya kontaktnät och får ta del av den nya kunskapen i samarbetsprojekten. Vi ser detta som ett mycket bra led för att upprätthålla och utveckla vår kompetens inom de områden där vi verkar. Dessutom finns det exempel då kostnader för exempelvis mjuk- och hårdvara kan delas eller till och med fås helt gratis. Den här rapporten fokuserar på behoven av tekniken och nyttan med systemen. Ett antal typsituationer beskrivs där vi bedömer att nya mikrovågsbaserade sensorer har potential till att underlätta situationen för FM på uppdrag i en insatssituation. Rapporten sammanfattar även vår forskning inom området och våra tekniska framsteg under perioden 2009-2011.
Abstract Which new capabilities does 3D imaging and multifunctional radar give in terms of localisation, classification and weapon effects analysis regarding ground targets in difficult environments? This is the general question the project Microwave systems for 3D ground surveillance deals with. The period for the project has been 2009-2011 and is has studied the area from several different angles with the aim set to studies of the capabilities of vertical 3D-SAR and multifunctional radar sensors. The sensors in mind are expected to meet the demands set by for example troops in international missions where operations in urban environments are common. 3D-SAR helps to make the information gathering easier and increases the update speed of the situation awareness, while flexible multifunctional systems with all-weather capacity is an attractive alternative when the amount of sensors the forces can bring from Sweden is limited. The use of multifunctional sensors, we believe, is especially attractive for platforms with very limited space, payload and power availability. The project cofinance several other projects, which have contributed to a significant added value to the project in terms of an added work effort to the project, but also an increase in the networking area and insight in the projects that are cofinanced. This helps us to keep and increase our competence in the areas we operate in. There are also examples where software or hardware costs can be shared or even received for free.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182