Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sensorsystem för urbana operationer - Slutrapport

Sensorsystem för urbana operationer - Slutrapport Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stefan Nilsson, Staffan Abrahamson, Maria Andersson, Thord Andersson, Erika Emilsson, Hans Habberstad, Fredrik Hemström, Jörgen Karlholm, Rickard Karlsson, Fredrik Lantz, Håkan Larsson, Dietmar Letalick, David Lindgren, Staffan Lindström, Fredrik Näsström, Henrik Petersson, Joakim Rydell, Karl-Göran Stenborg
Ort: Linköping
Sidor: 36
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3324--SE)
Nyckelord sensorsystem, sensornätverk, multisensorfusion, urban miljö, urbana, operationer, anomalidetektion, avvikelsedetektion, övervakning, blue force tracking, SLAM
Keywords sensor systems, sensor networks, multi-sensor fusion, urban scenario, urban, operations, anomalies detection, deviation detection, surveillance, blue force tracking, SLAM
Sammanfattning Föreliggande slutrapport redovisar genomförda aktiviteter och framkomna resultat inom det treåriga FoT-projektet Sensorsystem för urbana operationer. Projektet studerar hur olika sensorsystem kan fås att samverka för att åstadkomma förbättrad situationsuppfattning i den urbana miljön. Viktiga forskningsuppgifter är här att utifrån multisensordata utforma robusta datafusionsmetoder och algoritmer för detektion, klassificering och följning av mänskliga rörelser, samt att utveckla metoder för automatiserad upptäckt av avvikelser från normalbilden. Projektets forskningsinsatser koncentreras mot att ge forskningsstöd inom följande militära behovsområden: Kontinuerlig övervakning, Övervakning av folksamlingar samt Blue force tracking. Projektet deltar i flera internationella samarbeten, och genom medfinansiering av fyra EU FP7-projekt får projektet tillgång till den forskning och de resultat som där genereras. Vidare medverkar vi i NATO-gruppen SET-153 RTG-083 Multisensor integration in urban operations, där ett multisensorförsök som NATO-gruppen genomförde under hösten 2011 kommer att ge viktig kunskap om hur sensorsamverkan kan ge ökad situationsuppfattning. Nya detektionsalgoritmer för att klara multimålföljning av människor i en komplex urban miljö har utvecklats och utvärderats. Detektion baserad på klassificerare enligt boostingprincipen har visat sig vara lovande, liksom klassificerare som använder flera samverkande sensorvyer vilka effektivt kan hantera delvis skymda personer. Tillika har nya spåralgoritmer som använder färgattribut förbättrat stabiliteten i associationen mellan spår och detektioner. Detektion och följning i komplexa urbana miljöer är fortfarande ett aktivt forskningsområde, och idag existerar inga generella lösningar på problemet. Aspekter på akustisk utbredning i urban miljö har behandlats och försök med akustiska arrayer har genomförts. En underliggande arkitektur för att integrera sensorerna över större urbana områden har också utarbetats, och legat till grund för kravställning på distribuerade algoritmer och kommunikationskanaler. En automatiserad metod för normalbildsbestämning och anomalidetektion, baserad på Hidden Markov Model (HMM) och data från sensordetektioner, har tagits fram för att kunna detektera hotfulla tillstånd (anomalier) i folksamlingar, såsom t.ex. upplopp, slagsmål och överfall. Data från försök med samtidiga registreringar med visuella kameror, termiska IRkameror, akustiska sensorer och 3D-laser har legat till grund för utvecklingen. Under enkla och förhållandevis stationära omgivningsförhållanden har vår metod en detektionssannolikhet på 90 %. En användbar sensorkombination är optiska och akustiska sensorer. Höga ljudnivåer är ofta en viktig indikation på hotfulla situationer, medan den optiska sensorn ger information om antalet personer och deras aktivitet. Genom att fusionera optiska och akustiska sensordata ges möjlighet till robustare lägesbestämning och anomalide
Abstract This final report gives an account of the activities carried out and the results produced in the three-year Armed Forces' project Sensor Systems for Urban Operations. In the project studies are conducted of how various combinations of sensor systems can be made to cooperate in order to result in improved situation awareness in the urban environment. These activities include important research tasks of designing robust data fusion methods and algorithms for detection, classification, and tracking of human movements, based on multisensor data, and furthermore the development of methods for automated detection of deviations from a normal state. The research efforts in the project are focused towards giving research backing within the following military need areas: Continuous Surveillance, Crowd Surveillance, and Blue Force Tracking. The project participates in several international collaborations, and by co-financing of four EU FP7 projects the project gets access to the research and the results generated in these. Furthermore, we are participating in the NATO group SET-153 RTG-083 Multi-sensor integration in urban operations, where a multi-sensor experiment carried out in the autumn of 2011 will produce important knowledge of how sensor co-operation can give increased situation awareness. New detection algorithms for multi-target tracking of humans in a complex urban environment have been developed and evaluated. Detection based on classifiers according to the boosting principle has turned out to be promising, as have classifiers using several cooperating sensor views that can handle partly concealed persons. Moreover, new tracking algorithms using colour attributes have improved the stability of the association between tracks and detections. Detection and tracking in complex urban environments are still active fields of research, and presently no general solutions to the problem are found. Aspects of acoustic propagation in urban environment have been given attention and experiments with acoustic arrays have been carried out. An underlying architecture for sensor integration over extended urban areas has also been designed and has formed the basis of requirement setting for distributed algorithms and communication channels. An automated method for determination of normal state and anomaly detection, based on a Hidden Markov Model (HMM) and data from sensor detections, has been developed in order to be able to detect threat states (anomalies) in crowds, as e.g. riots, fights, and assaults. Data from trials with simultaneous recordings with visual cameras, thermal IR cameras, acoustic sensors, and 3D laser have formed the basis of the development. Under simple and relatively stationary environmental conditions our method has a detection probability of 90%. A useful sensor combination is optical and acoustic sensors. High sound levels often indicate threat situations, while the optical sensor gives information about t

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182