Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Soldatens informationshantering

Soldatens informationshantering Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Charlotte Hellgren, Ulf Hörberg, Stig Sandberg
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3325--SE)
Nyckelord Lägesuppfattning, bäringsskattning och avståndsskattning.
Keywords Situation awareness, bearing estimation and distance estimation.
Sammanfattning Syftet med föreliggande försök är att undersöka hur väl människor spontant kan minnas bäringar och positioner, från en genomgång på karta liknande ordergivning före strid. Bakgrunden till frågeställningen är att soldater som har ständig tillgång till väl anpassad information visat sig kunna förbättra de för soldaten grundläggande förmågorna navigering, målhantering och spatial lägesuppfattning. Problemet är att förbättringen skett till priset av väsentligt minskad uppmärksamhet på den för strid viktiga omgivningen. För att studera hur länge och med vilken noggrannhet det är möjligt att hålla reda på ett fåtal bäringar under en kortare förflyttning, har ett försök genomförts med studenter. Deltagarna har inledningsvis studerat en karta med tre punkter inlagda, två objekt som är viktiga att minnas och platsen de själva stått på. De har haft i uppgift att försöka komma ihåg läget på de tre punkterna, för att kunna skatta bäring och avstånd till dem. Hälften av deltagarna har haft hjälp av en enkel kompass, för att kunna orientera sig mot norr. Resultaten visar att stöd från kompassen inte förbättrat prestationen. Mot två av de tre punkterna har förmågan att ange bäring successivt försämrats under förflyttningen. Resultaten visar på stora individuella skillnader och att deltagarnas upplevda säkerhet vid skattning i stort sett har motsvarat deras faktiska prestation. Resultaten visar också att det är lättare att minnas hur man rört sig i terrängen än att överföra sin rörelse till karta. Förmågan att bedöma avstånd är som väntat mycket bristfällig.
Abstract The purpose of this study has been to investigate to what level it is possible to decrease the information support to the soldier without affecting the soldier's ability to handle bearings and positions. The background is that a soldier can handle a lot of information if he or she can concentrate on the information and its handling. As a consequence the attention to the combat situation will be decreased. To study how the ability to remember a few directions to objects in the surrounding terrain decreases during a walk, a study with students has been carried out. After studying a map over the area, the task of the participants has been to estimate the bearing and distance to two different positions and to the starting point, without the support of a map. Half of the participants have been equipped with a simple compass for bearing estimation. The result shows that the bearing estimations have not been improved by the support of a compass. The estimations have gradually decreased, for one of the objects and for the starting point. The differences between the subjects have been considerable, but their self-assessment of their uncertainty correlates well with their actual performance. The result also shows that it has been easier for the participants to remember their own movement, than to locate it correct on a map.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182