Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improving sonar performance prediction by real-time reverberation analysis.

Improving sonar performance prediction by real-time reverberation analysis. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sven Ivansson, Jörgen Pihl
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-16
Rapportnummer: (FOI-R--3327--SE)
Nyckelord taktiskt beslutsstöd, upptäcktsavstånd, miljökaraktärisering
Keywords tactical decision aid, detection distance, environmental characerization
Sammanfattning Reverberation (bakåtspridning) är ett stort problem vid användande av aktiv sonar i grunda vatten, och de aktuella upptäcktsavstånden kan vara mycket känsliga för bakåtspridningsstyrkan från bottnen. Denna bakåtspridning kan vara starkt områdesberoende, och de miljöparametrar som krävs för att uppskatta den är sällan tillgängliga. EDA ("European Defence Agency") projektet Rumble-2 startade 2008 och avslutas 2011. Frankrike, Holland, Norge och Sverige har deltagit, under ledning av franska "Thales Underwater Systems". Ändamålet har varit att utveckla ett demonstratorsystem för att i nära realtid mäta de bottenparametrar som behövs för att uppskatta bakåtspridningen och därmed bättre prediktera upptäcktsförmågan för en aktiv sonar. Systemet har installerats på en norsk fregatt av Nansen-klass, för dess lågfrekventa aktiva spaningssonar. Flera sjöförsök har gjorts i Nordsjön väster om Bergen. Dessa har visat att den framtagna demonstratorn är robust och att den ger pålitliga uppskattningar i överensstämmelse med tillgänglig "ground truth". Ett system av Rumble-typ utgör därmed en utmärkt grund för taktiskt beslutsstöd i syfte att optimera utförande, och även planering, av spaningsuppdrag med aktiv sonar. Fastän Rumble-systemet ursprungligen är tänkt för en lågfrekvenssonar, så bör det inte vara några problem att använda det vid högre frekvenser för sonarer på svenska fartyg. Tester av detta slag föreslås.
Abstract Reverberation (back-scattering) is a major problem for active sonar operating in shallow waters, and detection ranges can be very sensitive to the bottom backscattering strength. This back-scattering strength is strongly area dependent, and essential environmental parameters, like bottom roughness, are seldom available. The EDA (European Defence Agency) project Rumble-2 started in 2008 and it ends in 2011. Led by Thales Underwater Systems in France, partners from the Netherlands, Norway and Sweden have also participated. A main objective has been to develop a demonstrator system for near real-time measurement of those bottom parameters necessary to estimate back-scattering and predict active sonar detection performance. The system has been implemented on a Norwegian Nansen class frigate, for its surveillance low-frequency active sonar. Several sea trials, performed in the North Sea west of Bergen, have shown that the demonstrator is robust, works well, and produces reliable estimates in agreement with available ground truth. Complemented with appropriate sonar performance modelling, a Rumble-type near real-time inversion system is most useful as a tactical decision aid to optimise the execution, and also the planning, of surveillance sonar operations. Although the Rumble system is designed for low frequency sonar, there should be no problems in extending the frequency range for use onboard Swedish vessels. Tests of this kind are proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182