Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Bistatisk SAR för urban miljö, slutrapport.

Bistatisk SAR för urban miljö, slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Ulander
Ort: Linköping
Sidor: 21
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3341--SE)
Nyckelord radar, SAR, bistatisk, markspaning
Keywords Radar, SAR, bistatic, ground surveillance
Sammanfattning Forskningsprojektet Bistatisk SAR för urban miljö har under perioden 2009-2011 studerat och undersökt ett avbildande system för markspaning som bygger på två samverkande radarsystem med sändare och mottagare på olika plattformar. SAR ("Synthetic Aperture Radar") används för att generera högupplösande radarbilder av marken och har i projektet generaliserats till bistatiska geometrier. Projektet har inom ramen för ett bilateralt samarbete med Frankrike utvecklat ett bistatiskt SAR-system och utvärderat det genom praktiska flygförsök med målspel på marken. Rapporten beskriver principerna bakom tekniken och hur den kan användas för markspaning. Både fördelar och nackdelar jämfört med konventionell (monostatisk) SAR-teknik diskuteras. En fördel med bistatisk SAR är att mottagaren är passiv vilket reducerar risken att bli upptäckt och utsatt för motåtgärder. Sändaren, däremot, är utsatt för denna risk men kan placeras på stort avstånd från målområdet. En nackdel med bistatisk SAR som påpekas är att systemet kräver koordinering och synkronisering mellan ingående plattformar vilket måste bemästras i ett operativt sammanhang. Ett viktigt forskningsresultat från projektet är att vi har visat att bistatisk geometri kan utnyttjas för att underlätta målupptäckt. Rapporten ger exempel från urban och skogsklädd terräng. I samarbete med industrin har projektet deltagit i en inledande utveckling av ett radarsystem avsedd för en liten helikopter. Radarsystemet har verifierats på mark och med flygprov. En vidareutveckling av systemet skulle göra det lämpligt som mottagare i ett bistatiskt system. Rapporten diskuterar slutligen behov av framtida forskning inom bistatisk radar med tillämpning på mark-, sjö- och luftspaning.
Abstract The research project Bistatic SAR for urban environments has studied and investigated an imaging radar system for ground surveillance during 2009-2011. The system is based on using two separated platforms, one for transmission and one for reception. SAR ("Synthetic Aperture Radar") is used for generating high-resolution radar images of the ground which has been generalised in the project to bistatic geometries. The project has, in a bilateral research cooperation with France, developed and evaluated bistatic SAR through airborne experiments with ground target deployments. The report describes the principles of the system and how it can be used for ground surveillance. Both advantages and disadvantages compared to conventional (monostatic) SAR are discussed. An advantage of bistatic SAR is that the receiver is passive which reduces the risk of being detected and subject to counter measures. The transmitter, however, is subject to such risk but it can be moved away and positioned at a large distance from the theatre. A disadvantage with bistatic SAR which is pointed out is that coordination and synchronisation between platforms is required and must be handled in an operational scenario. An important research result is that we have been able to show that the bistatic geometry can be used to improve ground target detection. Examples in the report are given for urban and forest-covered terrain. The project has participated in an initial development of a radar system for a small helicopter together with industry. The radar has been verified on the ground and during flight tests. A further development of the system would make it suitable as a receiver in a bistatic system. The report also discusses the need for future research within the area of bistatic radar with applications to ground, sea and air surveillance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182