Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Taktisk värdering av sensorsystem, slutrapport.

Taktisk värdering av sensorsystem, slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Grahn, Börje Asp, Gustaf Olsson, Christian Carling, Peter Follo, Fredrik Näsström, Johan Rasmusson, Anders Nelander, Leif Carlsson
Ort: Linköping
Sidor: 32
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3344--SE)
Nyckelord Sensorsystemvärdering, Värderingsmetodik, kommunikationsystemvärdering
Keywords Sensor system assessment, Assessment methodology, Communication, system assessment
Sammanfattning Projektet "Taktisk värdering av sensorsystem" (TVS) har en lång förhistoria som uppstått ur behovet att värdera ett komplext tekniskt system i sitt användningssammanhang. Det som gjorts nu är att anpassa en tidigare utvecklad värderingsmetod, COAT, till att också kunna värdera sensorsystem. Det har inneburit att samtliga delar av COAT har uppdaterats vad gäller definitioner, riktlinjer och mallar samt att metodiken för systemmodellering ändrats mer radikalt för att kunna hantera dynamiska skeenden på ett bättre sätt som ett underlag till att sätta prestandamått. Metoden har också fått ett bättre stöd av olika verktyg även om mycket ännu återstår att göra på detta område. COAT/TVS-metoden har testats mot två sensorsystem som är av intresse för FM vilket bekräftat metodens användbarhet, givit oss bättre förståelse för de värderade systemen samt också givit oss bättre insikt i metodens egenskaper. Vi tror att metoden kan bli till nytta för FM på olika sätt t.ex för den evolutionära utvecklingen, vid studier, inför planeringen av en utlandsmission etc. Kunskapsöverföring till FM sker troligen bäst genom kurser och mentorskap.
Abstract There is a long history before the project "Tactical assessment of sensor systems" (TVS) of the need to evaluate a complex technical system in its context of use. The contribution from TVS is to adapt a previously developed assessment methodology, COAT, to also be able to assess sensor systems. This has meant that all parts of the COAT has been updated in terms of definitions, guidelines and templates, and that the methodology for system modeling has changed more radically in order to manage dynamic processes in a better way as a basis for setting performance measures. The method has also gained a better support of different tools, although much still remains to be done in this area. The COAT/TVS method has been tested against two sensor systems that are of interest for FM, which chas onfirmed the method's usefulness, given us a better understanding of the assessed systems, and also given us better insight into the method's properties. We believe that the method can be useful for FM in various ways such as for the evolutionary development, in studies, in the planning of a foreign mission etc. Knowledge transfer to the FM is probably best achieved through courses and mentoring.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182