Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

IED Logistics report, December 2011. Status Report Demonstrator.

IED Logistics report, December 2011. Status Report Demonstrator. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Maria Axelsson, Ida Johansson, Markus Nordberg, Petra Käck, Ola Norberg
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-13
Rapportnummer: (FOI-R--3346--SE)
Nyckelord UV-Raman, multispectral avbildning, IED, detektion
Keywords UV-Raman, multispectral imaging, IED, detection
Sammanfattning Hemmagjorda sprängladdningar (IED:er, från engelskans 'improvised explosive device') utgör ett stort hot mot såväl det civila samhället som militära operationer och det finns ett behov av att detektera och identifiera sådana sprängladdningar där de förekommer i dag. Ett sätt är att spåra upp och angripa det nätverk som producerar, hanterar och placerar ut laddningarna. Vid hantering av sprängämnen blir det ofta spårpartiklar kvar och syftet med det här projektet är att vidareutveckla ett sensorsystem som kan finna dessa spårpartiklar. Systemet bygger på hyperspektral avbildande Ramanspektroskopi och innehåller en UV-laser; det kommer att bli mobilt och lämpligt för användning i fält. Denna rapport tar upp det pågående arbetet att utveckla ett avbildande UV-Raman system. Delar av arbetet har gjorts hand i hand med ett annat projekt som heter CEREX (Collaborative Effort for Raman Explosive detection). Projektet, i vilket det avbildande Ramansystemet är utvecklat, är finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Ett grafiskt användargränssnitt håller på att utvecklas för att få ett användarvänligt system. Användargränssnittet kommer att visa en vidvinkelbild och en förstorad bild av målet och några kontrollknappar. För att kunna identifiera målen håller tre typer av metoder för spektra klassificering att undersökas. Som ett första steg, har antalet Ramanskift att mätas på minskats genom "feature selection". Preliminära resultat visar att vid mätning på svavel (S), ammoniumnitrat (AN), 2,4-dinitrotouluene (DNT) och 2,4,6-trinitrotouluene (TNT) 8- 10 skift är nog för att inte tappa precision i beräkningarna. Bra Ramanspektra har blivit uppmätta från polytetrafluoroethylene (PTFE), kaliumklorat (PC), AN, ureanitrat (UN) and cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) vid 355 nm laservåglängd. Dessutom, genom att använda en OPO-laser och avstämbara filter, Ramanspektra från ovan ämnen har blivit mätta med laservåglängd mellan 320-360 nm. För de flesta proven minskar Ramansignalen kraftigt när man går mot kortare våglängder.
Abstract Improvised explosive devices, IEDs, are a common threat to the civilian society and military operations, therefore there is a need to detect and identify such explosive charges in real environments. One way is to find and attack the network behind the production, handling and placement of the charges. The handling of explosive material often leaves trace particles behind and the aim in this project is to further develop a sensor system for finding these trace particles. The system will be based on multispectral imaging Raman spectroscopy, utilising a UV laser; it will be mobile and suitable for field applications. This report shows the ongoing work on developing an imaging UV-Raman system. Parts of the work have been made hand in hand with another project called the CEREX project (Collaborative Effort for Raman Explosive detection). The project, in which the imaging Raman system has been developed, is funded by the Swedish Civil Contingencies Agency. A graphical user interface (GUI) is under development to give a user friendly control system. The GUI will show a near- and a far-field view of the target together with some control buttons. In order to identify the targets, three different types of methods for spectra classification is been investigated; a) direct fitting, b) classification methods and c) subspace methods. A first step has been, to reduce the number of Raman shifts to measure at by feature selection. Preliminary results shows that for sulfur (S), ammonium nitrate (AN), 2,4-dinitrotouluene (DNT) and 2,4,6-trinitrotouluene (TNT) 8-10 shifts are enough when using least square fitting. Good Raman spectra from polytetrafluoroethylene (PTFE), potassium chlorate (PC), AN, urea nitrate (UN) and cyclotrimethylenetrinitramine (RDX) have been recorded at 355 nm laser wavelengths. Also by using a tunable OPO-laser and a tunable notch filter, Raman spectra of the same substances have been recorded in the 320-360 nm laser wavelength range. For most targets the measured Raman signal decreases considerably towards shorter wavelengths.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182