Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

ROAM årsrapport 2011. Robusta kommunikationer för internationella operationer

ROAM årsrapport 2011.  Robusta kommunikationer för internationella operationer Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Börje Asp, Kia Wiklundh, Peter Stenumgaard, Patrik Eliardsson, Björn Johansson
Ort: Linköping
Sidor: 23
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3347--SE)
Nyckelord Robust trådlös kommunikation, marinen, internationella operationer, radiospektrum, frekvenshantering, kortvåg, värdering.
Keywords Robust wireless communication, radio, international operations, radio, spectrum, frequency management, HF, assessment.
Sammanfattning Denna rapport beskriver projekt ROAM (Robusta radiokommunikationer för marina internationella operationer) och de aktiviteter som genomförts under projektets första år, projektåret 2011. Projektet syftar till att studera kommunikationslösningar som ger hög robusthet mot den dynamik som kännetecknar marina plattformar i internationell miljö. Studier av optimalt utnyttjande av tillgängligt frekvensspektrum speciellt för kortvåg för att, i varje situation, uppnå bästa möjliga robusthet, är centralt i projektet. Årets stora händelser var dels den workshop som genomfördes under hösten i Karlskrona och dels de mätningar av interferensmiljö som genomförts på HMS Carlskrona. Målet med workshopen är att skapa ett årligt återkommande forum för kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan forskning och specifika marinoperativa behov avseende transmissions- och kommunikationslösningar. FOI har fått mycket positiva omdömen om workshopen från deltagarna, dels över att FOI arrangerat denna träff och dels genom att kunna visa vilken direkt nytta FOIs forskning gör inom området. Mätningarna syftar dels till att skapa direkt nytta för marinen (primärt mål) och dels till att öka kunskapen och förståelsen hos projektgruppen för: marina ledningsmetoder och system, skillnader nationellt/internationellt, installationsbegränsningar samt robustheten hos befintliga installationer och framtida möjligheter.
Abstract This report describes the project Roam (Robust Radio Communications for Maritime International Operations) and the activities carried out during the first project year. The project aims to study communications solutions that provide high robustness against the dynamics that characterize the naval platforms in an international environment. Methods for effective utilization of Radio Spectrum, especially at HF, are of major concern in the project. This year's two major events are the workshop, which took place in autumn in Karlskrona, as well as the measurements of the interference environment carried out on HMS Carlskrona. The goal of the workshop is to create an annual forum for knowledge transfer and exchange of experience between the research activities and specific naval operational requirements for wireless communication solutions. FOI has received very positive feedback about the workshop from the participants. Firstly, for arranging the meeting and, secondly by being able to demonstrate the direct benefit of FOI research activities. The measurements are mainly intended to create direct benefit for the Navy and also to increase knowledge and understanding in the project group for: naval management methods and systems, differences between national and international operations, installation constraints, robustness of existing facilities and, finally, future opportunities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182