Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Totalförsvar och Comprehensive Approach. Två sidor av samma mynt?

Totalförsvar och Comprehensive Approach. Två sidor av samma mynt? Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Emma Skeppström, Erik Wikén
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3350--SE)
Nyckelord Comprehensive Approach, totalförsvar, krisberedskap, civil-militär samverkan
Keywords Comprehensive Approach, total defence, emergency management, civil-military cooperation
Sammanfattning Samverkan mellan civila och militära aktörer sker inom en rad olika områden och kan ta sig olika uttryck beroende på i vilken kontext samverkan sker. Två begrepp som ofta associeras med civil-militär samverkan är Comprehensive Approach (CA) respektive totalförsvar. Denna studie syftar till att jämföra skillnader och likheter mellan de två begreppen i fråga om ursprung, betydelse och tillämpbarhet. En bärande tanke som ligger till grund för både totalförsvar och CA är att samverkan mellan aktörer inför en given uppgift skapar bättre effekt och kostnadseffektivitet. De två begreppen har dock uppkommit ur förhållandevis olika sammanhang. Totalförsvaret etablerades i Sverige som en nationell försvarspolitisk lösning vars huvudsakliga syfte har varit att förbereda samhället för krig. Begreppet CA har sitt ursprung i en internationell kontext, inom ramen för fredsfrämjande insatser, och syftar till att harmonisera och samordna insatser för säkerhet och utveckling. Bakgrunden till idén om totalförsvar respektive CA samt de miljöer i vilka begreppen är tänkta att verka skiljer sig därmed åt. En annan skillnad är att totalförsvaret regleras i lagar och förordningar. Både det militära och det civila försvaret är bundna att agera utifrån dessa författningar. CA besitter inte samma status. Medan totalförsvar är tvingande verksamhet är CA i bästa fall en tydligt uttalad politisk vilja om att samverkan mellan aktörer bör ske till gemensam nytta. Där ett erfarenhetsutbyte gällande civil-militär samverkan möjligen skulle kunna uppstå är mellan totalförsvarets strukturer och vid nationell samordning för en internationell insats. Den samverkan som skett inom ramen för totalförsvaret är dock svår att jämföra med den inom CA eftersom de civila aktörerna som är verksamma inom respektive område till stor del skiljer sig åt. Slutligen har totalförsvaret som organisationsform tappat i aktualitet i Sverige och mer fokus läggs idag på civil-militär samverkan inom ramen för fredstida krisberedskap. Därför är det kanske snarare mellan krisberedskap och CA som försök till att hitta synergier och erfarenhetsutbyte gällande samverkan idag kan ske.
Abstract Civilian and military actors cooperate in different areas and the cooperation can take on different shapes depending on the context in which it occurs. Comprehensive Approach (CA) and total defence are two concepts normally associated with different types of civil-military cooperation. The aim of this study is to compare differences and similarities between the two concepts in terms of origin, meaning and applicability. Total defence, as well as CA, builds on the premise that cooperation between actors creates a better effect and higher efficiency for a given task. The two concepts, however, originate from different backgrounds. The Swedish total defence was established as a comprehensive mode of national defence cooperation, between civilian and military actors, with the purpose of preparing the society for war. CA has its origins in an international context, within the field of peace operations, and seeks to harmonize and coordinate actors involved in the areas of security and development. Another difference between the concepts is that total defence is governed by laws and regulations. Both the military defence and the civilian defence are bound to act according to those laws. CA does not possess the same status. It is, at best, a clearly stated political will that cooperation between actors should occur, to the benefit of the overall aim. Shared experiences may however be found between the established structures of cooperation that exist within the total defence and the process of national preparation before an international peace support operation is deployed. However, the civilian actors involved in total defence and CA respectively differ, which makes the possibility of finding useful synergies less likely. Today, civil-military cooperation within the realms of total defence is not prioritised. Instead, focus is on peacetime emergency management. Therefore, it is more likely that synergies and useful experiences can be drawn between these activities and CA.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182