Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

3D omvärldsmodeller och geodata - behov, teknik och möjligheter

3D omvärldsmodeller och geodata - behov, teknik och möjligheter Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Gustav Tolt, Peter Follo, Torbjörn Härje
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3351--SE)
Nyckelord Omvärldsmodeller, 3D, semantik, tillämpningar, simulering, geodataförsörjning, OGC-standarder
Keywords Synthetic Natural Environments, 3D, semantics, applications, simulation, geospatial data distribution, OGC standards
Sammanfattning Denna rapport sammanfattar projektet Omvärldsmodellering 2009-2011. Projektets huvudsyfte har varit att identifiera områden med stor utvecklingspotential där FoUinsatser bedöms särskilt relevanta för ökat nyttiggörande av 3D-omvärldsmodeller och geodata för FM. Till skillnad från tidigare projekt inom området har tyngdpunkten inte längre varit på utveckling av signalbehandlingstekniker, utan på hur existerande och kommande tekniska landvinningar inom området kan utnyttjas så effektivt som möjligt för att stödja FM. Grunden för arbetet är en inventering av behov och möjligheter för omvärldsmodeller som genomfördes 2009, via enkätsvar och samtal med intressenter inom FM, FMV och FOI, liksom deltagande i NATO-gruppen SET-118 ("3D Modelling of Urban Terrain"). Tillsammans med existerande FoU-verksamhet och tekniska utvecklingstrender, har detta lett fram till att tre områden bedömts särskilt relevanta och dessa beskrivs nedan. Ett område rör interoperabilitet, både vad gäller teknik för distribution av geodata och nya 3D-datamodeller. Sammankoppling av flera simulatorsystem (t ex inom Nationellt Träningsnätverk, NTN), kräver en teknisk infrastruktur som möjliggör flexibel hantering av geografiskt underlag. För att stötta FM i sådana frågor har projektet påbörjat en implementation av en databas/server-plattform för geodataförsörjning som huvudsakligen använder OGC-standarder. Allt fler kartmotorer, ledningssystem och GIS-program stödjer dessa. Plattformen kommer till en början främst nyttjas internt inom FOIs M&S-verksamhet men ambitionen är att kunna nyttiggöra såväl kompetens som teknik inom ramen för NTN eller FMV SGIF (Snabb Geografisk Informationsförsörjning). En annan aspekt på interoperabilitet är nya, semantiskt berikade 3D-datamodeller, som på senare år vunnit popularitet för "3D-GIS". Dessa frågor kommer att utgöra huvudfokus för projektets verksamhet 2012. En annan frågeställning handlar om teknik för kartering i ett insatsområde, att skapa geodata och 3D-modeller mha enkla fordonsburna sensorer. Ett mindre fältförsök genomfördes i Eksjö 2010 tillsammans med personal från Ing 2 och ett antal sensorprojekt på FOI i syfte att få till stånd kontakt med personal inom FMs Geosupportgrupper (GeoSG) och därigenom få insikt i FMs behov knutna till området, samt låta FMs personal som arbetar med geodata ta del av forskningsresultat från FOI. Det tredje området rör kvalitet och nytta för 3D-modeller. Tekniken för att framställa modeller är idag så mogen att användarna bör kunna ställa tydligare krav utifrån modellers tänkta användningsområde. Nyckeln här är ökad samverkan mellan FM, FMV och FOI och utveckling av en metodik för att hantera dessa frågor. En rad kvalitetsmått har föreslagits i litteraturen, men arbetssätt för att klargöra vilka som är relevanta för 3D-modeller i olika FM-tillämpningar kvarstår att ta fram.
Abstract This report summarizes the project Synthetic Natural Environments 2009-2011. The main purpose of the project has been to find areas of great potential for further development, where R&D efforts are considered particularly relevant for increasing the benefit of 3D synthetic natural environment models (SNE) for the Swedish Armed Forces (SwAF). As opposed to previous projects in this area, the emphasis has no longer been on development of signal processing techniques, but rather on how existing and coming technical achievements in the field can be used as efficiently as possible to support SwAF. The basis of this work is a survey on needs and opportunities regarding SNE conducted in 2009, through enquiries, discussions with representatives from SwAF, the Swedish Defence Materiel Administration (FMV) and FOI, as well as participation in the NATO group SET-118 ("3D Modelling of Urban Terrain"). Together with existing R&D activities and technical development trends, this has resulted in three areas being identified as particularly relevant, summarized below. One area concerns interoperability, both in terms of technology for distribution of geospatial data and new 3D data models. Connecting multiple simulator systems (e.g. within the Swedish National Training Network, NTN) requires a technical infrastructure that allows for flexible handling of geographical content.In order to support SwAF in such matters, the SNE project has initiated work on implementation of a database/server platform for geospatial data distribution, based as far as possible on OGC standards. The initial use of the platform is mainly internal use at FOI, but the goal is to exploit its capabilities within NTN and other SwAF activities involving GIS. Another interoperability aspect is new, semantically enriched 3D data models that have gained popularity for "3D GIS". Interoperability issues will be the main focus for the project's work in 2012. Another issue concerns sensor technology tools for mapping in a mission area, to create geographical data and 3D models with simple vehicle-mounted sensors. A small field trial was conducted in Eksjö, Sweden 2010 together with personnel from the Göta Engineers (Ing 2) and a number of sensor-oriented projects at FOI, the goal being to establish contact with the Geo Support Groups and to gain insight in the needs of SwAF, and to let GIS personnel within SwAF take part of results from R&D projects. The third area concerns quality aspects of 3D models. Today, techniques for creating models are so mature that the users of the models could formulate more distinct requirements with respect to the intended use of the models. The key here is an increased collaboration between SwAF, FMV and FOI and the development of a methodology to address such questions. A number of quality measures have been suggested in the literature, but an approach to clarify which measures are relevant for 3D models in SwAF-related applicati

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182