Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vägval inom projektet M&S-stöd för MBFU.

Vägval inom projektet M&S-stöd för MBFU. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Vahid Mojtahed
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-29
Rapportnummer: (FOI-R--3353--SE)
Nyckelord Domänspecifik modellering, Simuleringsverktyg, Analysmetod, Konsistenskontroll, Modellbaserad förmågeutveckling, MBFU
Keywords Domain specific modeling, simulation tool, analysis method, consistency checking, Model-based Capability Development, MBCD
Sammanfattning Försvarsmakten strävar sedan några år efter att införa så kallad modellbaserad förmågeutveckling - MBFU. Tanken är att MBFU ska användas vid både förbands- och materielutveckling. En grundbult är EA (Enterprise Architecture) i form av ramverket MODAF (Ministry of Defence Architecture Framework). Utöver MODAF krävs dock kompletterande metoder och verktyg för att modellbaserat arbete skall fungera i praktiken. För att dra nytta av forskningen skapades under 2011 projektet M&S-stöd för MBFU inom FoT M&S. Projektet började med att genomföra en behovsanalys där det framförallt framkom behov relaterade till (FM-) gemensamma referens-ramar för tillämpning av MODAF, analys och simulering av verksamhets-informationen i arkitekturmodeller, samt olika sorters kvalitetssäkring av arkitekturmodeller. Under 2011 genomfördes även en omvärldsanalys i syfte att identifiera state-of-the-art inom modellbaserad utveckling. Utifrån dessa två analyser rekommenderas följande fortsatta inriktning under 2012 och 2013: ? utveckling av MODAF-profiler för automatisk konsistenskontroll, ? analys av arkitekturmodeller på teknik- och verksamhetsnivå i syfte att studera konsekvenser av handlingsalternativ, ? utveckling av simuleringsverktyg som möjliggör bl.a. what-if-simuleringar och konsekvensanalys av ekonomiska förhållanden, samt ? verktyg för kvalitetssäkring av MODAF-modeller. För varje område planeras utveckling av prototyper som ska presenteras under 2012. Ambitionen är även att några resultat ska kunna implementeras skarpt inom Försvarsmaktens utvecklingsverksamhet på sikt.
Abstract Since a few years, the Swedish Armed Forces (SwAF) strive to implement model-based capability development (MBCD) in its force-generation and technology development processes. A cornerstone is enterprise architecture (EA), more specifically MODAF (the Ministry of Defence Architecture Framework). However, apart from MODAF, additional methods and tools are required to apply the MBCD approach in practice. To benefit from research, a project called M&S support for MBCD, funded by the Modeling and Simulation (M&S) research program of the SwAF, was initiated in 2011. Initially, the project conducted a series of interviews to identify needs related to MBCD within the SwAF. Among the needs identified were common frames of reference when utilizing MODAF within SwAF, means of analysis and simulation for architecture models, and quality assurance of models. The project also carried out an analysis of the state-of-the-art in MBCD. Based on these two analyses, the following areas are recommended for 2012 and 2013: ? development of MODAF profiles for automatic consistency check, ? analysis of models from technology and business perspectives to study the consequences of different decisions, ? development of simulation tools for what-if analysis and economic consequence simulations, and ? means of MODAF model quality assurance. For each area, prototypes to be presented in 2012 are planned. The aim of the project is that some of the results will be implemented and used in the real-world development process of the Swedish Armed Forces in the long run.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182