Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering. Årsrapport 2011

Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering.  Årsrapport 2011 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Näsström, Jonas Allvar, Jimmy Berggren, Tomas Chevalier, Robert Forsgren, Hans Habberstad, Johan Hedström, Fredrik Hemström, Gustaf Hendeby, Mikael Karlsson, Andreas Persson
Ort: Linköping
Sidor: 41
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-27
Rapportnummer: (FOI-R--3357--SE)
Nyckelord simulering, modellering, värdering, akustik, IR, laser, radar
Keywords simulation, modeling, assessment, acoustics, IR, laser, radar
Sammanfattning Projektet SIMSENS (Simuleringsbaserade metoder för sensorvärdering) har i uppgift att utveckla en gemensam simuleringsmiljö för värdering av sensorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. Simuleringsverktyget som vidareutvecklas för detta är MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). I SIMSENSprojektet har olika simuleringsmodeller för terräng, objekt och sensorer utvecklats för att göra detta möjligt. I denna rapport beskrivs arbetet som bedrivits i projektet under 2011. För att kunna göra noggranna simuleringar av sensorsystem i olika miljöer krävs terrängmodeller med hög kvalitet. I MSSLab kan sensorsystem nu simuleras i terrängmodellerna: Kvarn, Norrköping och Mellanöstern. Ett mycket viktigt arbete har varit att ta fram en automatisk metodik för materialklassificering av terrängmodeller. Den framtagna metodiken har i år använts för att materialklassificera de tre omvärldsmodellerna. För noggranna simuleringar av sensorsystem är det även mycket viktigt att objektmodellerna är av hög kvalitet. Ett 3D-modellbibliotek med olika objekt och människor har vidareutvecklats för detta. För att göra det möjligt att simulera sensordata med animerade människor har HLAS (High Level Animation System) vidareutvecklats med nya beteenden för de animerade människorna. Ett omfattande arbete har varit att vidareutveckla de olika sensormodellerna i MSSLab. Under året har sensormodeller för akustik, IR och laser vidareutvecklats inom projektet. Ett scenario har simulerats med de vidareutvecklade simuleringsmodellerna för att studera sensorprestanda ur ett systemperspektiv. Syftet med det simulerade scenariot är att studera möjligheten att automatiskt upptäcka människor från ett UAV-system. Prestanda för detektion och målföljning har studerats för detta scenario. Ljudutbredningen från ett UAV-system har även simulerats, för att studera det akustiska upptäcktsavståndet.
Abstract The task for the SIMSENS' project (Simulation based sensor system assessment) is to develop a modular sensor system simulation program that can simulate sensor systems in various environments, weather conditions and time periods. The simulation tool that is further developed is the MSSLab (MultiSensorSimulationLab). In the SIMSENS' project various simulation models for terrain, objects and sensor, have been improved to make this possible. This report describes the work that has been performed in the project during 2011. In order to perform accurate simulation of sensor systems in various environments high quality models of the terrain are required. In MSSLab sensor systems can now be simulated in the terrain models: Kvarn, Norrköping and Afghanistan. A very important work has been to develop an automated methodology for automatic material classification of terrain models. The developed methodology has this year been used to classify the material of the three terrain models. For accurate simulations of the sensor system it is also very important that the object models are of high quality. A 3D model library of various objects and people has therefore been further developed. To make it possible to simulate sensor data with animated persons, HLAS (High-Level Animation System) has been further developed with new behaviors for animated people. Extensive work has been to further develop the different sensor models in MSSLab. During this year, sensor models for acoustic, infrared and laser have been further developed within the project. A scenario has been simulated with the new simulation models to study the sensor performance on a system level. The purpose of the simulated scenario is to study the possibility of automatically detecting people from a UAV. The performance of the detector and tracker has been studied for this scenario. Sound propagation from a UAV system has also been simulated to study the acoustic detection distance.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182