Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comprehensive Approach i nederländska multifunktionella insatser.

Comprehensive Approach i nederländska multifunktionella insatser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Weibull
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3359--SE)
Nyckelord Nederländerna, Comprehensive Approach, allomfattande ansats, multifunktionella insatser, militär ledning
Keywords The Netherlands, Comprehensive Approach, 3D, multifunctional operations, command and control
Sammanfattning Nederländerna anses vara ett av de länder där implementering och nyttjande av en allomfattande ansats i multifunktionella insatser kommit långt. Denna rapport kartlägger hur ansatsen - i Nederländerna kallad Comprehensive Approach - utvecklats och i vilka former den nyttjas idag. I rapporten beskrivs hur denna utveckling har påverkat nederländsk förmåga att genomföra multifunktionella insatser. Rapporten presenterar vilka verktyg, såväl organisatoriska som finansiella, som har utvecklats samt hur arbetsmetoder och en modell för allomfattande planering och genomförande av multifunktionella insatser tagits fram. Vidare beskriver rapporten hur Nederländerna idag förhåller sig till Comprehensive Approach och hur detta påverkat militär och multifunktionell ledning. Rapportens slutsats är att Nederländerna har ett brett perspektiv på Comprehensive Approach och ser det som ett angreppssätt för att hantera komplexa situationer med många aktörer. Utvecklingen av en allomfattande ansats anses ha stärkt Nederländernas förmåga att genomföra multifunktionella insatser. En välutvecklad modell för allomfattande planering, Comprehensive Decision Making Process, stärker förutsättningarna för ett integrerat arbetssätt mellan olika aktörer och organisatoriska nivåer. För Sverige, som också har en uttalat hög ambition avseende Comprehensive Approach, finns lärdomar att dra från Nederländerna. Denna rapport lyfter fram några av dessa så att de kan komma svenska försvarsmakten och andra berörda aktörer till nytta.
Abstract The Netherlands is generally regarded as one of the countries where the Comprehensive Approach-concept in multifunctional operations has been thoroughly implemented. This report maps the development of the concept in the Netherlands and how it is used today. The report describes which effect this development has had on the Dutch ability to conduct multifunctional operations. The report presents tools, organisational as well as financial, which have been developed to facilitate a Comprehensive Approach, together with adapted processes and a model for comprehensive planning and execution. Furthermore, the report describes how the Netherlands regards the Comprehensive Approach today and how the emergence of this concept has affected military and multifunctional command and control. The report finds that the Netherlands has a very broad understanding of Comprehensive Approach and regards it as a tool for managing any complex situation or conflict in which many actors are involved. The development of a Comprehensive Approach is generally considered to have strengthened the Dutch ability to carry out multifunctional operations. The model for comprehensive planning, Comprehensive Decision Making Process, seems to have enabled integration between different actors and between different organisational levels. By studying the Dutch experiences, lessons can be drawn related to how to promote the development of a Comprehensive Approach. This report is intended to contribute to such learning for the Swedish Armed Forces and other relevant actors.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182