Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Humanitär Logistik - Best Practises. Möjliga användningar inom militär logistik.

Humanitär Logistik - Best Practises. Möjliga användningar inom militär logistik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Lind
Ort: Stockholm
Sidor: 52
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3360--SE)
Nyckelord Humanitär logistik, nyckeltal, principer, best practise, förbättringsarbete. Militär logistik
Keywords Humanitarian logistics, Key Performance Indicators, principles, best practice, improvement. Military logistics
Sammanfattning Denna rapport är skriven inom ramen för projektet Ledning av logistik som ingår i FoT-område Logistik. Syftet med rapporten är att skapa kunskapsöverföring från humanitär till militär logistik genom att visa hur olika verktyg, processer och metoder används inom humanitär logistik och föreslå vad som eventuellt skulle kunna nyttjas militärt. Fyra olika delområden har studerats: principer, best practise, nyckeltal samt förbättringsarbete. De fyra områdena skall ses som delar av en helhet där alla delar är nödvändiga. Att exempelvis ha tydliga principer och best practises utan fungerande nyckeltal och strukturerat förbättringsarbete är vanligt förekommande vilket medför en risk att det finns manualer och dokument som inte nyttjas i verksamheten. De principer som nyttjas för utformning av strategiska mål bör vara formulerade så att de kan användas vid operativt beslutsfattande. Detta skulle medföra att principer skulle ge stöd i en specifik beslutsituation dvs. principerna stödjer operativt genomförande. Konceptet best practise sträcker sig över alla typer av verksamhet men baserat på genomgången av humanitär logistik, borde FM fokusera på en enkelt kommunicerbar best practise inom förberedandefasen och de tidiga faserna för en insats. Två metoder att nyttja nyckeltal som borde vara lämpliga för tillämpning i FM är anpassade balanced scorecard och Process Performance Managment (PPM). PPM är enklare och bygger på en mer ingående processanalys medan ett balanced scorecard är mer mångfacetterad då flera olika perspektiv kan vägas samman i samma modell. Vilken metod som skall användas är fallberoende. För effektivt förbättringsarbete bör följande tre punkter tas i beaktande: 1. Skapa tydliga drivkrafter till förbättringsarbete bl.a. genom tydlighet kring vad syftet med förbättringar är 2. Ansätt en övergripande struktur för förbättringar, dvs en process för hur arbetet skall bedrivas och med en medvetenhet om hur olika aktiviteter passar in i helheten 3. Efterstäva enkelhet och tydlighet i styrdokument avseende logistikutveckling
Abstract This report aims to provide knowledge transfer from humanitarian to military logistics, by showing how various tools, processes and methods used in Humanitarian Logistics could possibly be used military. Four different areas were studied: Leading principles, establishment of best practice, Key Performance Indicators (KPI) and improvement methods. These four areas are parts of a whole in which all parts are necessary. For example, to have clear principles and best practices without adequate KPI:s and a structured improvement processes is common but the risk that organisation works in another way then intended is substantial. The principles used for the formulation of strategic goals should be formulated so that they can be used for operational decision-making. This would mean that the principles would provide support in a specific decision situation, ie. principles supporting the operational implementation. The concept of best practice spans all types of activities but based on review of humanitarian logistics, FM should focus on an easily communicable best practice in the preparatory phase and the early phases of an operation. Two methods of using KPI that should be suitable for application of the FM is adapted Balanced Scorecard and Process Performance Management (PPM). PPM is simpler and is based on a more detailed process analysis, while a balanced scorecard is more diverse when multiple perspectives can be considered together in the same model. Which method to be used is case dependent. For effective continuous improvements, three activities are essential: 1. Create clear incentives for improvements, including through clarity about the purpose of the improvement 2. Use an overall framework for improvements, i.e. a process for how the work will be conducted with an awareness of how various activities fit into the big picture 3. Strive for simplicity and clarity in policy documents relating to logistics development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182