Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Effektivare studieverksamhet - öka nyttan med spel och krigsspel.

Effektivare studieverksamhet - öka nyttan med spel och krigsspel. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Janne Åkerström, Göran Bergström, Peter Rindstål, Erik Nordstrand, Peter Hammar
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-02
Rapportnummer: (FOI-R--3362--SE)
Nyckelord Spel, studieverksamhet, spelerfarenheter, metodstöd
Keywords Gaming, defence studies, gaming experience, method support
Sammanfattning Spel är en metod som kan användas för att föra samman olika kompetenser för att dessa gemensamt ska kunna belysa och analysera en komplex frågeställning. Vidare är spel en lämplig metod när man vill fånga yrkeskunskap och professionell expertis som inte enkelt kan uttryckas i ord eller text. Inom ramen för Försvarsmaktens studieverksamhet har spel använts under många år som en viktig metod för att finna svar på de frågeställningar en studie ska försöka besvara. Det har varit och är fortfarande vanligt att studiegrupper får metodstöd av operationsanalytiker från FOI. För dessa är det viktigt att ha kunskaper om hur man bäst använder spel. Författarna har intervjuat ett antal erfarna operationsanalytiker i syfte att kunna samla in deras erfarenheter av att använda spel i studier och föra dessa vidare, dels till mindre spelvana operationsanalytiker, dels till officerare som intresserar sig för studieverksamhet. Författarna har också studerat olika militära metodhandböcker för att få en bild av hur dessa beskriver studier och deras roll i att utveckla Försvarsmakten. Rapporten innehåller en sammanställning av de viktigaste råd som intervjupersonerna har delat med sig, förslag på hur FOI kan förbättra sin förmåga att stödja FM studieverksamhet och avslutas med författarnas egna reflektioner kring detta ämne. Det råd som poängteras mest av intervjupersonerna är att studiegruppen måste ha syfte och mål med ett spel klart för sig innan man påbörjar förberedelserna. I detta ingår att ha bearbetat sina problemformuleringar och att ha klara frågeställningar som ska hanteras under speltillfället. Vidare poängteras även hur viktigt det är med dokumentation och att det är en central aktivitet för operationsanalytiker som deltar som metodstöd. Något som kan konstateras är att det verkar krävs förhållandevis stor erfarenhet för att kunna förbereda och genomföra ett bra spel utan externt stöd, något som såväl Försvarsmakten som FOI bör beakta. Slutligen gör författarna reflektionen att själva förberedelserna för att genomföra ett spel verkar tvinga fram en konkretisering av de problem som ska studeras, vilket leder till att hela studieprocessen blir mer strukturerad. Frågan är om detta är anledningen till spel anses som en så flexibel och användbar metod, även för de mest skilda frågeställningarna.
Abstract Gaming is a useful method for bringing together a number of people with different areas of expertise, so that they together can evaluate and analyse a complex problem. Gaming is also a useful method when the objective is to knowledge and professional expertise that is hard to articulate explicitly. Gaming has been used rather extensively and for many years in the area of defence studies within the Swedish Armed Forces. It has been, and still, is very common that these studies are supported by operations research analysts from FOI, the Swedish Defence Research Agency, knowledge about how to best utilize gaming is very important to these analysts. The authors of this report have interviewed several experienced operations research analysts about their experiences with gaming and asked for their advice regarding gaming within defence studies. The purpose is to make this knowledge available to less experienced analysts, and to military officers interested in defence studies. The authors have also studied military handbooks to understand how the conduct of, and methodological approach to, defence studies is described there. This report consists of a collection of the most important advice given during the interviews, proposals as to how FOI could improve its ability to support defence studies conducted by the Swedish Armed Forces, and finally the reflections of the authors are presented. The piece of advice that was given the most importance by the interviewees was that the aims and purpose of the study at hand must be clear before beginning preparations to conduct a gaming session. Furthermore, the role and conduct of proper documentation of a gaming session was highlighted. This is usually a core activity for analysts assigned to a study. During the interviews it also became clear that a great deal of gaming experience is needed within a study group if it is to conduct a successful gaming session without external assistance. Finally, the authors conclude that the process of preparing for a gaming session in itself seems to enforce a structured way to approach the problems to be addressed, which has a beneficial effect on the work to be done as a whole.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182