Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militärt informationsutbyte vid PRT Mazar-e Sharif.

Civil-militärt informationsutbyte vid PRT Mazar-e Sharif. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Anders Norén
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3366--SE)
Nyckelord Civil-militär samverkan, informationsutbyte, allomfattande ansats, militära insatser, humanitära organisationer, Afghanistan
Keywords Civil-military cooperation, information sharing, comprehensive approach, military interventions, humanitarian organizations, Afghanistan
Sammanfattning Studien beskriver ett militärt perspektiv på behoven av, möjligheterna till, samt hinder för att utbyta information med civila aktörer i Afghanistan, och utgår från underrättelse- och samverkansperspektiv vid PRT Mazar-e Sharif. Tillgång till information beskrivs generellt som ett mindre problem än svårigheterna att säkerställa riktigheten i den stora mängden tillgänglig information. En mycket liten del av informationen vid PRT MES är så hemlig att den inte kan delges andra efter att känslig information tagits bort eller omformulerats. Delgivning är dock en resurskrävande process, vilken förutsätter förståelse för mottagarens behov samt möjligheter att förstå och hantera informationen. Ur både underrättelse- och samverkansperspektiv anges kunskap om, och förståelse för civilbefolkningen, som den viktigaste militära informationsbristen. NGO:er, i synnerhet med humanitär inriktning, ses av de intervjuade militärerna som en möjlig länk till denna förståelse. Dessa organisationers tillämpande av humanitetsprinciperna av de intervjuade inte bara som ett hinder, utan utgör även som en förutsättning för deras möjligheter att verka nära civilbefolkningen. Informationsutbyte präglas av givande och tagande, och det tycks inte möjligt eller lämpligt att i alla situationer fullt ut tillämpa FM Informationssäkerhetspolicy. Trots problemen, sker informationsutbyte mellan de militära och civila insatserna framförallt genom UNAMA, UNOCHA, privata säkerhetsföretag vilka anlitas av vissa NGO:er, samt framförallt genom NGO:ernas säkerhetsorganisation ANSO.
Abstract From a military intelligence and CIMIC perspective, the report describes the needs and possibilities for, and some of the obstacles of, information sharing between military and civilian actors in Afghanistan. Access to information is described as less of a problem, than the difficulties to assure validity of information in a general information overload. From both intelligence and a CIMIC perspective, understanding of the civilian population regarding its attitudes and opinions, is considered the main military information deficit. NGO:s, particularly humanitarians, is considered a possible link to that understanding. These organisations generally abide tendency to abide by the humanitarian principles, which entails challenges to civil-military relations. However, the humanitarian principles are also considered the main reason behind the organisations ability to work with and among the population. Information sharing is a matter of 'give and take', and a strict application of the Swedish Armed Forces information sharing policy is not considered possible or desirable under all circumstances. Even though only a limited amount of military information is considered too secret to share, the dissemination is time and resource consuming. Despite difficulties, information sharing between military and civilian actors do occur, through UNAMA and UNOCHA as well as private security companies employed by some NGO:s, and especially through the NGO security organisation ANSO.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182