Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rikoschettförsök finkaliberammunition: Lägesrapport december 2011.

Rikoschettförsök finkaliberammunition: Lägesrapport december 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sofia Hedenstierna, Patrik Appelgren, Melker Skoglund, Urban Widing
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3373--SE)
Nyckelord riskområden, rikoschett, rikoschettförsök, finkaliberammunition
Keywords Weapon danger areas, WDA, Ricochet, Small calibre projectiles
Sammanfattning Denna lägesrapport beskriver i första hand de rikoschettförsök som utförts vid FOI Grindsjön under hösten 2011. Projektet arbetade under året även med litteraturstudier angående metodik för att översätta rikoschettdata till riskområden. Målet med försöksverksamheten är att ta fram ett spårbart underlag för riskområdesbedömning enligt SäkI för finkalibrig ammunition. Resultaten ska bilda grunden till en databas med rikoschettparametrar, vilka beskriver rikoschettbeteendet hos olika projektiler i olika målmiljöer. I försöken som redovisas här studerades två sorters projektiler i kaliber 5,56 mm vid anslag från 50 m skjutavstånd mot tre olika material för totalt fyra olika anslagsvinklar. Rikoschettvinklarna beräknades från anslagen i två efter varandra placerade vittnesskärmar och rikoschetthastigheten utvärderades ur höghastighetsfilm av anslaget. Resultaten från rikoschettförsöken genererade information om rikoschetthastigheten (vR), rikoschettvinklar (aR) och hur projektilens stabilitet ändrades efter rikoschett samt om projektilen fragmenterade. Försöken visar att den största spridningen men även största hastighetsminskningen erhölls vid träff mot sand. En viss skillnad i spridning sågs mellan de två projektiltyperna men framförallt uppvisade de olika beteende efter fragmentering. På 50 m håll splittrades båda projektilerna redan vid anslagsvinklar under 10°. Resulterande försöksdata har matats in i den databas av rikoschettparametrar vilken är under uppbyggnad som del av det pågående rikoschettprojektet. Databasen kommer att utökas under 2012-2013 genom nya och utökade försök där fler parametrar gällande avstånd, anslagsvinklar, målmaterial samt kalibrar kommer att undersökas.
Abstract This status report describes primarily the ricochet trials conducted at FOI Grindsjön during the autumn of 2011. The project also included some literature review and analysis regarding the methodology for translating ricochet data into weapon danger areas (WDA). The aim of the ricochet trials was to develop a dataset of traceable ricochet parameters describing the ricochet behaviour in various shooting range environments. The results should form the foundation of a database used for risk area assessments of small calibre ammunition following the WDA design described in SäkI. The parameters studied in these series of trials were two types of 5,56 mm ammunition hitting three different target materials at a total of four impact angles from a shooting range of 50 m. in two consecutively placed witness screens and the ricochet velocity was measured from high speed film of the impact. The results showed that the greatest deflection as well as the greatest reduction in velocity was obtained for impacts against sand. A slight difference in deflection and in fragmentation behaviour was observed between the two types of projectiles. At 50 m shooting range the projectiles fragmented on impact at impact angles below 10°. The resulting test data form the basis of the ricochet database that is created as part of this project. The database is planned to be expanded during 2012-2013 through new trials with increased number of parameters regarding distance, impact angle, target material, and calibres.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182