Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott.

Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av  ett stort vattenburet sjukdomsutbrott. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Lindberg, Jens Lusua, Björn Nevhage
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3376--SE)
Nyckelord Cryptosporidium hominis, drinking water, emergency water, outbreak, consequences, capability, economy, municipality, risk- and vulnerability assessment, crisis
Keywords Cryptosporidium hominis, drinking water, emergency water, outbreak, consequences, capability, economy, municipality, risk- and vulnerability assessment, crisis
Sammanfattning Under vintern 2010/2011 drabbades Östersunds kommun av ett vattenburet utbrott av parasiten Cryptosporidium hominis. På uppdrag av Livsmedelsverket har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) undersökt hur kommunala verksamheter och delar av näringslivet i Östersund påverkades av det otjänliga dricksvattnet. I rapporten beskrivs hur den vattenburna smittan påverkat de undersökta verksamheterna. Exempel på påverkan är förändrad arbetsbelastning och förändrade arbetsuppgifter, ökade kostnader samt sjukfrånvaro. Lärdomar redovisas och likaså vad som skulle kunnat förvärra händelsen. För att ge läsaren en uppfattning om händelseförloppet presenteras händelserna i ordning - från mitten av november 2010 då utbrottet uppmärksammades till slutet av februari 2011 då kokningspåbudet hävdes. Undersökningen har lagt fokus på den lokala (kommunala) nivån genom att endast representanter för kommunal och privat verksamhet intervjuats och tillfrågats via en enkät. En majoritet av respondenterna har i någon grad påverkats av utbrottet. Många har upplevt en ökad arbetsbörda och tvingats lägga om eller helt avstå från vissa arbetsuppgifter. Näringslivet har påverkats i stor utsträckning. Det otjänliga vattnet bedöms i december 2011 att ha orsakat 27 000 sjukdomsfall. Samhällskostnaderna för utbrottet uppskattas till 220 miljoner kronor, givet att 45 % av de exponerade invånarna insjuknat. Rapportens övergripande slutsats är att de undersökta verksamheterna i Östersund i allra högsta grad påverkades av utbrottet som orsakades av Cryptosporidium i dricksvattnet och att samhället bör dra lärdom av händelsen lokalt, regionalt och centralt.
Abstract During the winter 2010/2011 the Östersund municipality was hit by an outbreak of the waterborne parasite Cryptosporidium hominis. On commission from the National Food Agency, The Swedish Defence Research Agency (FOI) has explored how municipal operations and elements of industry in Östersund were affected by the unsafe drinking water. The report describes how the waterborne contagion affected these operations. Examples include impacts on workload and tasks, increased costs and sick-leave. Lessons learned are presented along with an analysis of what could have exacerbated the event. In order to give the reader an overview of the course of events, they are presented as they unfolded - from the discovery of the outbreak in November 2010 until the decree to boil water was lifted in February 2011. The study focuses on the local (municipal) level, by limiting the respondents of interviews and surveys to representatives from municipal and private operations. A majority of respondents were affected to some degree by the outbreak. Many experienced an increase in the workload and were forced to reprioritise their work or relinquish certain tasks. Industry was affected to a great extent. The unsafe water is estimated to have caused 27,000 cases of illness. The costs to society are estimated at SEK 220 million, in view of the fact that 45 per cent of the exposed inhabitants fell ill. The overall findings of the report indicate that the assessed operations in Östersund were significantly affected by the outbreak caused by Cryptosporidium in the drinking water and that society, at a local, regional and central level, ought to learn from the event.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182