Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens ekonomimodell i modellbaserat målsättningsarbete.

Försvarsmaktens ekonomimodell i modellbaserat målsättningsarbete. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Sparf, Ulf Jonsson, Jens Lusua, Thomas Sundmark
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-31
Rapportnummer: (FOI-R--3377--SE)
Nyckelord MODAF, Försvarsmaktens ekonomimodell, FEM, ekonomisk, spårbarhet
Keywords MODAF, Swedish Armed Forces economy model, FEM, Economical, traceability
Sammanfattning Som ett led i arbetet med att stödja Försvarsmaktens modellbaserade målsättningsarbete har detta projekt sökt svar på frågan huruvida det är möjligt att sammankoppla Försvarsmaktens ekonomimodell (FEM) med arkitekturramverket MODAFT. Detta undersöks i syfte att stödja Försvarsmaktens arbete med att skapa ekonomisk spårbarhet i dess målsättningsarbete samt för att underlätta säkerställandet av den ekonomiska realiserbarheten hos de förbandskonfigurationer som i framtiden kommer att kravställas. Resultatet av detta projekt är ett lösningsförslag på en möjlig sammankoppling av de förbandsnära begreppen i FEM och MODAF. Detta förslag presenteras i form av ett flertal modeller som visar de MODAF-element som behöver modifieras respektive skapas samt tre nyskapade MODAF-vyer. Dessa vyer presenterar kostnadsinformation i enlighet med de två kalkylnivåer som finns i FEM samt en tredje nivå av ytterligare abstraktion där enbart kostnadssummeringar av de sju huvudkategorierna inom FEM visas. Detta lösningsförslag har framarbetats med stöd utav en prototyp skapad i ett verktygsstöd för MODAF-modellering. Slutsatsen av projektet är således att det, givet vissa restriktioner, är fullt möjligt att sammankoppla FEM med MODAF och på så sätt skapa förutsättningar för att förbättra den ekonomiska spårbarheten i målsättningsarbetet.
Abstract This project has studied how to relate the Swedish armed forces economy model with the architecture framework MODAFT to enhance support for economical traceability and realizability for future military units. A proposal of how to relate the military unit terms in the Swedish armed forces economy model with MODAF is presented in the form of several models that show how the relevant MODAF elements need to be modified. In addition, three new MODAF views are proposed that present economical information according to the two cost levels in the economy model and one additional view that presents the sum of costs for the seven main categories of the economy model. The proposal has been developed with the support of a prototype created in a MODAF modeling tool. The conclusion is that, given some restrictions, it is possible to connect the Swedish armed forces economy model with MODAF and thus enhance the economical traceability in military unit objective and requirements specifications.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182