Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Asien ur ett icke-spridningsperspektiv.

Asien ur ett icke-spridningsperspektiv. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mårten Stenmark
Ort: Stockholm
Sidor: 27
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3379--SE)
Nyckelord Asien, NPT, CTBT, FMCT, Kärnvapen
Keywords Asia, NPT, CTBT, FMCT, Nuclear weapons
Sammanfattning Asien påkallar allt större uppmärksamhet i nedrustnings- och icke-spridningssammanhang. Regionen har flera kärnvapenstater. Bland dessa finns Kina och Ryssland som båda är - i icke-spridningsavtalet - erkända kärnvapenstater. Kina satsar offensivt på sin militära förmåga, inklusive kärnvapnen. Framtida nedrustningsförhandlingar kommer ofrånkomligt att bero av de asiatiska kärnvapenstaternas vilja - alternativt ovilja - att avhandla frågor med implikationer för respektive stats kärnvapenarsenal. Vi kommer, i detta tankepapper, att läsa icke-spridningsavtalet - Non Proliferation Treaty (NPT), det fullständiga provstoppsavtalet - Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) och avtalet om förbud mot produktion av klyvbart material för vapenändamål - Fissile Material Cutoff Treaty (FMCT) ur ett asiatiskt perspektiv, för att belysa vilka frågeställningar som kan tänkas vara relevanta i närtid. Förhoppningen är dessutom att kunna belysa vilka säkerhetspolitiska orsaker som kan tänkas ligga bakom olika länders ställningstagande i nedrustnings- och icke-spridningssammanhang.
Abstract Asia calls for increased attention in disarmament and non-proliferation issues. The region has many nuclear weapon states. Among these are China and Russia who are both - in the Non Proliferation Treaty - acknowledged as nuclear weapon states. China is investing offensively in its military capability, including its nuclear weapons. Future disarmament negotiations will inevitably depend on the Asian states willingness - or unwillingness - to deal with questions with implications on each of the countries nuclear arsenals. We will - in this food for thought paper - read the Non Proliferation Treaty (NPT), the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty (CTBT) as well as the Fissile Material Cut-off Treaty (FMCT) from an Asian perspective, to enlighten which questions might end up on the agenda in the near-term. The hope is in addition to illuminate which security issues that may be behind different countries positions in disarmament and non-proliferation issues.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182