Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning.

Integrera klimatanpassning i kommunala risk- och sårbarhetsanalyser – en vägledning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karin Mossberg Sonnek, Johan Lindgren, Anna Lindberg
Ort: Stockholm
Sidor: 71
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3388--SE)
Nyckelord Klimatanpassning, risk- och sårbarhetsanalys, kommuner, extrema, väderhändelser
Keywords Climate adaptation, risk and vulnerability analyses, municipalities, extreme weather events
Sammanfattning Vägledningen syftar till att reda ut vilka aspekter av klimatanpassningen som går att inkludera i en kommunal risk- och sårbarhetsanalys, RSA, och vilka som faller utanför. Vägledningen beskriver också hur man utifrån lokala förutsättningar kan välja ut framtida väderhändelser och effekter av klimatförändringen som är viktiga för kommunen att ta med i sin RSA. Vägledningen vänder sig till två målgrupper. Dels till dem som har ett övergripande ansvar för klimatanpassning i kommunen och som vill få en förståelse för vilka delar av klimatanpassningsarbetet som kan genomföras inom ramen för en kommunal RSA. Dels till dem som genomför RSA:n och vill veta vilka klimatrelaterade väderhändelser som kan föras in i analysen och på vilket sätt det kan göras. Vägledningen kan hjälpa till att svara på följande frågor: ? Vilka delar av den kommunala klimatanpassningen kan man arbeta med inom ramen för RSA-processen? ? Vilka delar faller utanför och måste därför behandlas på annat sätt? ? Vilka händelser är, utifrån de lokala förutsättningarna, mest relevanta för kommunen att studera i den kommunala RSA:n?
Abstract The guidelines aid the municipalities in determining which aspects of climate adaptation can be included in a municipal risk and vulnerability analyses (RVA) and which fall outside. They also describe how a municipality, on the basis of local conditions, can select which future weather events and effects of climate change are important enough to include in its RVA. The guidelines are aimed at two target groups. The first is made up of those who have overall responsibility for climate adaptation in the municipality and want to acquire an understanding of which aspects of work on climate adaptation can be performed within the framework of a municipal RVA. The second consists of those who conduct the RVA and who wish to find out which climate-related weather events can be included in the analysis and how this can be done. The guidelines may help in obtaining answers to these questions: ? What aspects of municipal climate adaptation can be handled within the framework of the RVA process? ? What aspects fall outside this and so have to be handled in another way? ? On the basis of local conditions, which events are the most relevant for the municipality to study as part of the municipal RVA?

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182