Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat.

Vägledning för bedömning av dricksvattenrisker vid ett förändrat klimat. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Elisabet Waller, Andreas Tornevi, Joacim Rocklöv, Bertil Forsberg
Ort: Stockholm
Sidor: 56
Utgivningsår: 2011
Publiceringsdatum: 2011-12-30
Rapportnummer: (FOI-R--3390--SE)
Nyckelord klimatförändring, regn, dricksvatten, anpassning, avlopp
Keywords climate change, rain, drinking water, adaptation, sewage
Sammanfattning Pågående klimatförändringar kommer att medföra nya utmaningar för svensk dricksvattenförsörjning, vilket 2007 tydligt påpekades av den statliga Klimat- och sårbarhetsutredningen. Kraftig nederbörd och ökad frekvens av extremväder med inslag av torka och översvämning kommer att öka risken för både kemisk och mikrobiell förorening av vattentäkter. Detta kommer i sin tur att öka behovet av anpassning genom investeringar i bl.a. vattenverkens reningssteg, ledningsnät och avloppshantering. I Sverige bereds idag cirka hälften av allt dricksvatten utifrån grundvatten. Ungefär hälften av detta grundvatten genereras i sin tur genom "konstgjord infiltration". Resterande hälft produceras utifrån ytvatten (sjöar och vattendrag). Reningsprocessen vid ytvattenverk är ofta mer invecklad och omfattar i regel flera reningssteg, medan grundvatten ofta har en naturligt hög kvalitet vilket gör att grundvattenverk ofta har en betydligt enklare reningsprocess. Dricksvatten betraktas som livsmedel och dess hantering regleras via livsmedelslagen. I Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten finns en rad krav gällande både hantering och kvalitet på dricksvattnet. Dessa utgör grunden för de egenkontrollprogram som varje kommun använder sig av vid bedömning av antal nödvändiga provtagningar. För att bedöma eventuell mikrobiell påverkan på en råvattentäkt tas vanligen stickprover på s.k. indikatorbakterier omfattande släkterna: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter och Klebsiella som i sin tur även ingår i gruppen koliforma bakterier (stavformade bakterier). Stickprover på parasitära protozoer (urdjur) som Giardia och Cryptosporidium tas inte regelbundet eftersom analyserna både är dyra och tidskrävande. Parasiter och virus har dock en bättre överlevnadsförmåga än indikatorbakterierna, och kan förekomma i riskabla halter även vid låg bakterieförekomst. Stora regnmängder med inslag av skyfall och översvämningar kan ge en betydande påverkan på en råvattentäkt. Markavrinning från gödslade betesmarker eller utsläpp (bräddning) från överbelastade avloppsledningar är exempel på sådana händelser som framförallt påverkar ytvattentäkter. Påverkan på grundvattentäkter ses framförallt vid översvämning och då genom en minskning av det luftade markskiktet ovanför grundvattnenytan som är speciellt viktigt för att reducera mängden virus och andra smittämnen när vatten uppifrån tränger ner till grundvattenytan. Tidigare studier samt våra egna analysresultat visar att variationer i nederbörd påverkar råvattenkvaliteten. Analyser gjorda utifrån data från Göta älv visar att det finns en tydlig korrelation mellan nederbörd och halten av avföringsrelaterade bakterier som E-coli i råvatten. Även vattnets grumlighet (turbiditet) ökar samtidigt med halterna av indikatorbakterier dagarna efter kraftig nederbörd. Vid mikrobiell störning i en råvattentäkt skall varje vattenverk vara utrustat med tillräckligt många säkerhetsbarriärer för att förhindra påverkan på kvaliteten i det utgående dr
Abstract Climate change will bring new challenges for the Swedish drinking water supply, which was clearly pointed out by a national assessment in 2007. Heavy precipitation and increased frequency of extreme weather, including droughts and floods, will increase the risk of both chemical and microbial contamination of drinking water. This will increase the need for adaptation through investments in the protection of water sources, drinking water plants and wastewater systems. Previous studies and our own analyses within Climatools, show that variations in rainfall affect raw water quality. Analyses made on data from the Göta River shows that there is a clear correlation between rainfall and levels of fecal-related bacteria such as E-coli in raw water. Also water turbidity increases simultaneously with the levels of indicator bacteria a few days after heavy rainfall, and can be used as an indicator of pollution. Protection of water sources and upgrading of sewage treatment are basic measures of adaptation. Due to the increased microbial risks in surface water, each waterworks must be equipped with enough safety barriers to prevent impact on the quality of the outgoing drinking water. It is appropriate to use not only disinfection with chlorine and ozone, but also ultra filtration and/or UV light. The impact of heavy rain on groundwater is most likely by a reduction in the aerated soil zone which is especially important to reduce the amount of infectious agents when water penetrates down to the water table. This report is a tool for those who work with climate adaptation at the local level and who want to include drinking water supply. The authors provide an explanation of what can happen with drinking water quality in a warmer and wetter climate and presents the various measures that can be deployed in Sweden. This report includes a checklist for the stepwise evaluation of the risks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182