Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Numerisk simulering av tryckfält omkring 15,5 cm spränggranat: Bofors m/77.

Numerisk simulering av tryckfält omkring 15,5 cm spränggranat: Bofors m/77. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Bryntse
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-20
Rapportnummer: (FOI-R--3392--SE)
Nyckelord Explosion, luftstötvåg, granater, byggnader
Keywords explosions, air shock waves, artillery shells, buildings
Sammanfattning I ett delmoment av FM-projektet "Anläggningsskydd med fokus på internationella insatser" har numerisk simulering av luftstötvåg som uppstår omkring en 15,5 cm spränggranat utförts. Vid beräkningarna användes programmet AUTODYN (Ansys Inc.). Beräknade värden och egenskaper hos tryckfältet har för några fall jämförts med empiriska värden från litteraturen (FortH2 [1] , Proctor [2] samt LS2000 [3]). Avsikten var inte att åstadkomma en exakt modell av granaten, snarare att ta fram en förenklad modell att tillämpa på beräkning av luftstötvågsbelastning mot olika strukturer, t.ex. byggnadsfasader till en rimlig beräkningskostnad. Med modellen har simuleringar utförts som illustrerar hur tryckvågorna interagerar med markplan och byggnadsfasader i närfältet för några fall med olika höjd, avstånd och infallsvinkel för granaten. I något fall kunde resultaten jämföras med experiment med liknande geometri (Palm [4]). Från jämförelserna med formler från litteraturen förefaller det troligt att den föreslagna modellen ger en tillräckligt god bild av tryckets amplitud och fördelning omkring den aktuella spränggranaten på avstånd större än ca 1 m för att kunna tillämpas för studier av tryckbelastningar mot intilliggande strukturer. Det mest slående resultatet av de beräknade tryckbelastningarna mot byggnadsfasader är de återkommande höga belastningarna mot fasadens lägsta delar, vid markplanet. Dessa belastningar har dessutom större utbredning i sidled än belastningen högre upp på fasaden, mitt för den detonerande granaten.
Abstract As a part of the project "Protective structures with focus on international missions" supported by the Swedish Armed Forces, numerical simulations of air shock waves around the topical 15.5 cm artillery shell were performed. For the simulations, the hydrocode AUTODYN (Ansys Inc.) was used. Calculated results and properties for the pressure field were compared with empirical values from literature (FortH2 [1], Proctor [2] and LS2000 [3]).The intention was not to achieve an exact model of the artillery shell but rather to develop a simple model to apply on calculations of pressure loads on different structures e.g. building facades, at a reasonable computational cost. With the suggested model, some numerical simulations were made that illustrates the pressure load distribution on building facades and its interaction with the ground plane for detonations in the near field. Cases with different height, distance and angle for the incoming shell were simulated. Sample results were compared with reported experiments with similar geometry (Palm [4]). Comparisons with formulas in the literature indicate that the suggested numerical model is likely to give enough good approximation of the pressure distribution and amplitude around the artillery shell for distances larger than 1 metre from its centre for pressure load studies on adjacent structures. The most striking result from the calculated pressure loads on building façades is the commonly occurring high loads on the lower part of the façade, near the ground plane. These loads also have a longer horizontal extension than higher up on the façade, at the level where the shell detonates.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182