Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FOI Miljöredovisning 2011.

FOI Miljöredovisning 2011. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jan Sjöström, Lars-Göran Heimdal, Rose-Marie Karlsson, Ingvar Nedgård, Linda Eriksson, Jessica Johansson, , Sandra Lindberg
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-05-15
Rapportnummer: (FOI-R--3398--SE)
Nyckelord Miljöledningssystem, miljökonsekvensbeskrivning, miljöforskning
Keywords Environmental management systems, environmental impact assessment, environmental research
Sammanfattning FOIs totala elförbrukning under 2011 är ungefär densamma som för 2010, dvs. ca 11 400 MWh. Elförbrukningen per anställd har dock minskat något. Totala mängden utsläpp av koldioxid från energiförbrukning och tjänsteresor (taxi och bilresor medräknat) uppgick 2011 till motsvarande ca 2 900 ton CO2 eller 3,0 ton per anställd (3,4 per årsarbetskraft). Det totala koldioxidutsläppet är närapå identiskt med föregående års. För de betydande miljöaspekterna har 17 detaljerade mål satts på FOI. Av dessa har tio uppfyllts helt eller till mer än hälften. Tre av målen har redovisats i form av nyckeltal. En intern miljörevision har genomförts av FOI:s mäthallar och tillhörande utrymmen på anläggningen i Linköping. Revisionen visar att personalen har god miljökännedom och inga avvikelser fanns att rapportera. Den totala kostnaden för miljöarbetet vid FOI uppgick år 2011 till 0,9 Mkr. En viktig positiv miljöpåverkan kommer från den miljöforskning som FOI bedriver. Under år 2011 har nio miljöprojekt på totalt ca 16 Mkr genomförts för försvarssektorn, medan den civila miljöforskningen omfattade totalt ca 13 Mkr. Sammanlagt har FOI därmed bedrivit miljörelaterad forskning för 29 Mkr.
Abstract Overall energy consumption at FOI 2011 has been about the same as the year before, i.e. approximately 11 400 MWh. The energy consumption per employee has, however, decreased somewhat. The total amount of carbon dioxide emissions from energy consumption and business travelling (including taxi and car transport) in 2011 amounted to an equivalent of approximately 2 900 tons of CO2, or 3 tons per employee. The total carbon dioxide emission is almost identical with the one for 2010 Seventeen detailed environmental goals have been set by the institute. Out of these, ten have been fully achieved or are more than 50 % complete. Three of them have been presented in the form of ratios. An internal environmental audit has been conducted at FOI's measuring facilities in Linköping. The revision shows that the staffs have good environmental knowledge and there was nothing further to report. The total costs of environmental work at FOI amounted to SEK 0.9 million. FOI contributes significantly to reducing environmental impacts through its environmental research programs. Thus, in 2011, nine environmental projects at a total of SEK 16 million were conducted for the defence, while the civilian environmental research comprised a total of SEK 13 million. In all, FOI has carried out SEK 29 million worth of environmentally-related research.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182