Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Testplan för bestämning av skyddsfaktorer för en prototyp av CBRN-skydd (visir och syrgasmask) för flygförare.

Testplan för bestämning av skyddsfaktorer för en prototyp av CBRN-skydd (visir och syrgasmask) för flygförare. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Hägglund, Ingrid Sundholm
Ort: Umeå
Sidor: 27
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-11-16
Rapportnummer: (FOI-R--3400--SE)
Nyckelord Testplan, skyddsfaktor, CBRN, flygförare, hjälm, filter, fläktenhet, PSU
Keywords Test plan, protection factor, CBRN, pilot, helmet, filter, fan unit, PSU.
Sammanfattning Testplanen beskriver metodiken för att bestämma tätheten (dvs. skyddsfaktorn) på ett CBRN-skydd för flygförare bestående av ett visir och en syrgasmask anpassad för en flygförarhjälm. Tre typfall för piloten identifierades och att testerna genomfördes för att motsvara typfallen. Ett första test utförs med luftförsörjning via en extern tryck- och flödesregulator (PSU) där luften förutsätts vara renad från CBRN-ämnen. Testet genomförs sittande i samma sittställning som piloten har i planet. Ett andra test genomförs där piloten får luften renad via ett personburet CBRN-filter. Testet genomförs stående och gående på ett löpband. Ett tredje test genomförs där piloten förses med ren luft via en extern filter-fläktenhet. Testet genomförs stående och gående på ett löpband. Alla tre testfallen genomförs med rörelser/moment som är anpassade till de olika deltesterna. Vid försöken används en testatmosfär av svavelhexafluorid. Där det är möjligt följs Svensk standard SS-EN 136:1998, Andningsskydd - Helmasker - Fodringar, provning, märkning
Abstract The test plan describes the methodology to determine the inward leakage (i.e. protection factor) of a CBRN respirator for pilots consisting of a visor and an oxygen mask modified to fit a pilot helmet. Three scenarios for the pilot are identified and tests are carried out to meet the typical cases. A first test is performed with air supplied via an external pressure and flow controller (PSU) where the air is assumed to be cleansed from CBRN agents. The tests are conducted seated in the same seating position as the pilot has in the plane. A second test is conducted with pilot air purified by a personal airborne CBRN filter. The test is carried out standing and walking on a treadmill. A third test is carried out with pilot air provided by an external filter fan unit. The test is carried out standing and walking on a treadmill. All three tests are carried out with movements that are adapted to the different cases. Sulfur hexafluoride is used as test atmosphere for the experiments. Parts of the European standard EN 136:1998, Respiratory protective devices - Full face masks - Requirements, testing, marking is used in this test plan.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182