Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvärdering av stödsystem för minröjning.

Utvärdering av stödsystem för minröjning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Leif Kg Persson, Örjan Staaf, Lena Lund, Roger Edfors
Ort: Stockholm
Sidor: 22
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-02-27
Rapportnummer: (FOI-R--3401--SE)
Nyckelord minröjning, minsvepning, minjakt, statistisk minröjning, stödsystem, MCM Expert, Atlas, Minesim
Keywords mine counter measures, mine sweeping, mine hunting, statistical mine counter measures, tactical decision aids, MCM Expert, Atlas, Minesim
Sammanfattning Vid röjning av sjöminor använder Marinen datorbaserade stödsystem för planläggning och analys av röjningsföretaget. Ett sådant stödsystem är exempelvis MCM Expert (Mine Counter Measures EXclusive Planning, Evaluation, Risk assessment Tool). Uppgiften för detta arbete var att analysera MCM Expert genom att jämföra stödsystemet dels med en egenutvecklad programvara, Minesim, dels med den till den nya Atlassonarn för Kosterklassen hörande programvaran med inriktning på röjningstid och röjningsgrad. Den egenutvecklade koden Minesim kan generera syntetiska minfält med statistiska egenskaper som stämmer väl överens med minstrukturen hos verkliga minfält. Med Minesim simuleras syntetisk minröjning där hänsyn tas till bl.a. bottenbeskaffenhet, klotter, fartygets fart, vändtider, klassificeringstid, identifieringstid och mindensitet. Osäkerhet i beräknad röjningstid uppskattas genom att med Monte Carlo-simulering generera ett stort antal minfält, syntetiskt röja dessa och beräkna den resulterande röjningstiden för varje minfält. I ett tidigt skede av arbetet framkom att Atlassonarns programvara saknar kod för utvärdering av minröjningsföretaget, såsom röjningstid och röjningsgrad. Programvaran inskränker sig i stort sett till att beräkna sonarns räckvidd med ett strålgångsprogram. Därför utgår programvaran för Atlassonarn ur ovan nämnda jämförelse. Vid en jämförelse av resultaten från Minesim och MCM Expert för samma syntetiska minfält noteras att den beräknade röjningstiden generellt sett är längre för MCM Expert. Om däremot beräkningen med MCM Expert uppdateras med information om vad som hittats och röjts efter att varje stråk är röjt, blir tidsskillnaden mindre.
Abstract When clearing sea mines the Navy uses software tools for planning and evaluation of mine clearance operations. One such software tool is for example MCM Expert (Mine Counter Measures EXclusive Planning, Evaluation, Risk assessment Tool). The purpose of this work was to analyse MCM Expert by evaluating it with respect to clearance time and clearance level against our in-house developed software Minesim, as well as against the software tool from Atlas. The in-house developed software Minesim can generate synthetic mine fields with statistical properties that mimic the structure of real mine fields. Minesim simulates synthetic mine clearance where bottom properties, clutter, vessel speed, turn times, classification times, identification times and mine density are taken into account. The uncertainty in the estimated clearance time is assessed by generating a large number of mine fields through Monte Carlo simulations, clearing the fields synthetically and estimating the resulting clearance time for each mine field. At an early stage of this work it became clear that the software tool from Atlas lacked the possibility to evaluate the mine clearance operation with respect to clearance time and clearance level. The Atlas software functionality is in practice limited to estimating the sonar range using a ray tracing program. For this reason a relevant comparison with MCM Expert and Minesim is not possible and the software tool from Atlas is therefore excluded. When comparing the results from Minesim and MCM Expert for the same synthetic mine field, the estimated clearance time is in general longer for MCM Expert. However, if the computation with MCM Expert is updated with information about what has been found and cleared after each track, the difference in clearance time is decreased.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182