Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011

Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv – 2011 Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Carolina Vendil Pallin, Jakob Hedenskog, Susanne Oxenstierna, Bengt-Göran Bergstrand, Fredrik Westerlund, Roger Roffey, Märta Carlsson, Johan Norberg
Ort: Stockholm
Sidor: 336
Utgivningsår: 2012
Publiceringsdatum: 2012-03-14
Rapportnummer: (FOI-R--3404--SE)
Nyckelord Ryssland, OSS, militär förmåga, de Väpnade Styrkorna, demokrati, säkerhetspolitik, ekonomi, försvarsekonomi, energi, FoU, massförstörelsevapen, utrikespolitik, inrikespolitik, kärnvapen, kemiska vapen, biologiska vapen, doktrin, försvarsindustri, materielanskaffning, vapenexport, Putin, Medvedev
Keywords Russia, CIS, military capability, Armed Forces, democracy, security policy, economy, defence economy, energy, R&D, weapons of mass destruction, foreign policy, domestic policy, nuclear arms, chemical weapons, biological weapons, doctrine, defence industry, procurement, defence exports, Putin, Medvedev
Sammanfattning Ryssland avser att öka sin försvarsbudget även i relativa termer och det finns en tydlig intention att öka den konventionella förmågan. Om den ryska politiska och militära ledningen lyckas driva denna process framåt kan landets sammantagna militära förmåga komma att höjas avsevärt redan fram mot år 2020. De Väpnade Styrkor som då kommer ut på andra sidan processen kommer att se annorlunda ut jämfört med dem Ryssland förfogade över i Georgienkriget 2008. Ryssland har inlett en process där förmågan till massmobilisering gradvis minskas till förmån för att skapa ett försvar som är mindre, men som snabbare kan reagera på de militära utmaningar som Ryssland förutser, ett snabbinsatsförsvar. Rysslands militära förmågeutveckling kommer dock att vara beroende av ekonomiska, inrikespolitiska, demografiska och industriella faktorer, utöver de rent militära. Ryssland kommer i ett tioårsperspektiv att vara fortsatt beroende av kärnvapen - såväl strategiska som taktiska - för sin militära säkerhet. Under de närmaste två till fem åren kommer Rysslands konventionella Väpnade Styrkor fortsatt att befinna sig i ett tillstånd där omstrukturering av organisationen och utveckling av ny förmåga står i fokus. Därmed kan Rysslands konventionella militära förmåga komma att gå ned under en övergångsperiod då man ändrar de strukturella förutsättningarna för att på sikt bygga en effektivare organisation och därmed en större militär förmåga.
Abstract Russia intends to increase its conventional military capability and correspondingly plans to increase its defence budget in both relative and absolute terms. If the Russian political and military leadership is successful in this ambition, the overall military capability of Russia could increase significantly as early as in 2020. The Armed Forces that emerge at the other end of this process will look radically different compared to the military that Russia sent to war in Georgia in 2008. Russia has started to abandon an army based on mobilisation in favour of a military organisation that is smaller but better able to respond quickly to the military challenges that Russia might expect. Russia's development of its military capability will, however, not be dependent only on the military reform process and goals set by the military leadership. Economic, political, demographic and industry-related factors will decide how quickly and how successfully Russia can push forward towards creating a stronger and more modern military. In a ten-year perspective, Russia will remain dependent on nuclear arms - both strategic and tactical - for its military safety. During the next two to five years, the Armed Forces will be undergoing restructuring and reorganisation in order to develop new capabilities. Their conventional capability could decline somewhat during this process, but this will be a temporary set-back in order to build a more effective organisation and greater military capability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182